سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


نظارت بر مؤسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

دکتر محمد مقامی نیا


فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-16

مهدی عمانی؛ دکتر جمال بیگی؛ دکتر بابک پورقهرمانی


آینده دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20

محمد ملکی؛ کوروش استوار سنگری


کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-35

دکتر راضیه قاسمی؛ یکتا کریم زاده اصفهانی


نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

نرگس دهقان؛ دکتر سید علی اصغر رحیمی


ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-17

دکتر ناصر رضوانی جویباری؛ دکتر جعفر موحدی


حمایت‌های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-26

مهدی نصر اصفهانی؛ دکتر مسعود حیدری؛ دکتر محمود مالمیر