سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


نظارت بر مؤسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

دکتر محمد مقامی نیا


فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-16

مهدی عمانی؛ دکتر جمال بیگی؛ دکتر بابک پورقهرمانی


آینده دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-20

محمد ملکی؛ کوروش استوار سنگری


حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

ابوالقاسم قربانی؛ مهدی سجادی کیا؛ مصطفی شاهبازی


کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-35

دکتر راضیه قاسمی؛ یکتا کریم زاده اصفهانی


نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

نرگس دهقان؛ دکتر سید علی اصغر رحیمی


ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-17

دکتر ناصر رضوانی جویباری؛ دکتر جعفر موحدی


حمایت‌های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-26

مهدی نصر اصفهانی؛ دکتر مسعود حیدری؛ دکتر محمود مالمیر


محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف درحقوق ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-28

محسن طاهری؛ مریم آقایی بجستانی؛ علیرضا امامی


مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

احسان حجت دوست