اصول اخلاقی انتشار مقاله


این منشوری است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت­ های مربوط به انجام فعالیت ­های پژوهشی و چاپ آن در مجله علمی حقوق و مطالعات نوین را ترسیم می‌کند، تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسنده (نویسندگان) مقالات پیشگیری نماید.

‫این منشور برگرفته از «منشور و موازین اخلاق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده بین المللی و تجربیات موجود در برخی از مجلات دیگر است. نویسنده (نویسندگان)، داوران، هیأت تحریریه و سردبیر فصلنامه موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­ های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسندگان)، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیأت تحریریه و سردبیر، به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده (نویسندگان) به این اصول، فصلنامه هر گونه اقدام قانونی را حق خود می داند.


 ‫الف) وظایف و تعهدات نویسنده (نویسندگان):

1- مقالات ارسالی باید در زمینه کاری فصلنامه بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد فصلنامه و راهنمای نویسندگان آماده شده باشد.

‫2- مقالات ارائه شده بایستی حاصل مطالعه، پژوهش، گردآوری یا ترجمه نویسنده (نویسندگان) ارائه کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت تمام انجام شود و داده­ ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

3- ‫مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسنده (نویسندگان) است و نویسنده (نویسندگان) موظف است از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل نماید. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط فصلنامه نیست.

4- نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارد. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ نشریه دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

5- نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نمی باشد. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

6- ‫نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آن ها را با ارجاع دهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

7- نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مؤلف افتخاری» و حذف «مؤلف واقعی» خودداری شود.

8- ارسال مقاله به منزله آن است که نویسنده (نویسندگان) رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را جلب نموده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده­ است.

9- نویسنده (نویسندگان) موظف است در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی دقتی در مقاله خود می شود فصلنامه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.


 ب) ‫رفتار غیراخلاقی در پژوهش:

اگر در هر یک از مراحل ارسال، بررسی اولیه، داوری، ویرایش و چاپ مقاله در فصلنامه یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می شود و فصلنامه حق برخورد قانونی با آن را دارد:

1- جعل داده­ ها:

عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی. ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی، ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال هایی از این تخلف است.

2- ‫تحریف داده ها:

عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرآیند جمع آوری داده­ ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ تر بزرگ نمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

3- ‫سرقت علمی و ادبی:

شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسنده (نویسندگان) دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.

4- ‫اجاره علمی:

منظور آن است که نویسنده (نویسندگان)، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

5- ‫انتساب غیر واقعی:

منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته­ اند.

6- مشاهده موارد غیر اخلاقی:

‫ فصلنامه حقوق و مطالعات نوین حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می داند. این موارد بعد از بررسی در دبیرخانه و هیأت تحریریه به نویسنده (نویسندگان) اعلام و بر اساس آن ها اقدام لازم انجام خواهد شد.