دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی ماهیت قراردادهای اجاره صندوق امانات بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

علی امیری


مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

احسان حجت دوست


کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

حسین دانشفر؛ سهیل گلچین


حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

ابوالقاسم قربانی؛ مهدی سجادی کیا؛ مصطفی شاهبازی


نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402

صبا افراز


مشارکت و ‌نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

حدیث نوری لنجان نوکابادی


تحول مفهوم حقوق و مسولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

دانیال آذرپیوند


مبانی مسئولیت مدنی وکلا و قضات در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

زینب باقی


مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

عرفان رهائی


رویکردی بر عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو


وجه التزام در حقوق ایران: مبانی و نمودهای قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

حسین دانشفر؛ سهیل گلچین


تعیین مثلی و قیمی بودن اموال در تعهدات ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

نوشین سعیدی؛ سعید مصطفوی


تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

محبوبه عباسی


رژیم حقوقی وسایل نقلیه خودران دریایی از منظر حقوق بین الملل.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1402

هادی مسعودی فر؛ فاطمه نعیمی شامل