بررسی تطبیقی جایگاه صلاحیت سرزمینی در رسیدگی به جرائم سایبری با تکیه بر نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

چکیده

زمینه و هدف: بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. یافته های تحقیق: بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the territorial jurisdiction in dealing with cybercrimes based on Iran's criminal system

نویسندگان [English]

  • Hassan Heydari 1
  • Dr. Alireza Milani 2
1 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Quds branch. (Corresponding Author)
2 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Islamshahr branch.
چکیده [English]

Background and Aim: The use and utilization of information and communication technology, despite the positive effects and facilitation of communication and global interactions, has caused a challenge in determining the rules governing the jurisdiction of criminal courts for crimes committed in cyberspace. And the determination of a competent criminal court to deal with crimes committed in real space are mainly based on place and border, while in cyberspace there are no borders and restrictions. Therefore, the present study answers the question of whether the traditional rules of jurisdiction in cyberspace Is it applicable? And what are the challenges of exercising this competence in cyberspace? Research Methodology: This research is done by exploratory method and in a descriptive-analytical manner, using library sources and documents and referring to judicial opinions and opinions of legal scholars. Findings: The biggest challenge in determining the competent criminal court for crimes committed in cyberspace is related to territorial jurisdiction because the lack of dependence on a specific place is a feature of cyberspace. With the advent of cybercrime, the rules of jurisdiction are changing. As a result, it is no longer possible to proceed based on traditional rules regarding these crimes, but the previous rules are not completely obsolete and with a few changes in them, the types of competencies in cybercrime can be redefined.
Conclusion:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial Jurisdiction
  • Cybercrime
  • Cyberspace
  • Criminal Investigation