نظارت بر مؤسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه گمیشانه. (نویسنده مسئول)

چکیده

نظارت امور بیمه و بیمه در رابطه با نظام و تجربیات حقوق بیمه ای هر کشور، از ویژه گی های خاصی برخوردار است. در حقوق ایران و ترکیه بخشی از قوانین بیمه، امور تنظیمی و اجرائی نظارت را بخود اختصاص داده است. عمده این مقررات در حقوق ترکیه در فرآیند هماهنگی با حقوق بیمه اتحادیه اروپا تدوین گردیده است. در حقوق ایران اصول قانونی راجع به بیمه بیشتر ریشه در رؤیه بین المللی و قانون فرانسه دارد. بطور کلی مجموعه مقررات قانونی راجع به نظارت شرکتهای بیمه را می توان در دو بخش بررسی نمود. مقررات قانونی در بخش اول در خصوص ساختار مالی و تکنیکی مؤسسات بیمه بوده و بیشتر شکل شرکتهای بیمه، مقدار سرمایه، نحوه پرداخت و ضمانتهای آن در نظر داشته است. . مقررات قانونی در بخش دوم راجع به موارد حمایت از بیمه گذاران و شروط عمومی قرارداد بیمه است. شناخت اصول حاکم بر عملکرد های نظارت بر بیمه هم از لحاظ حقوق تطبیقی و هم از لحاظ مقایسه اصول مربوطه از جمله فرآیند این مقاله را تشکیل می دهد. نظارت بر بیمه و بیمه گری در حقوق هر دو کشور همسایه در عرصه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیتهای آنها موضوع عمده این مقاله می باشد. در این مقاله به مسائل حقوقی مانند الزامات بیمه شرکتهای بیمه در تاسیس، شروع فعالیت بیمه و ادامه آن، نهادهای نظارت کننده، وظایف و اختیارات آنها و ضمانتهای اجرای آثار ناشی از نظارت پرداخته خواهد شد. در پردازش و تهیه این مقاله از منابع اساسی از جمله قوانین و آئیننامه های مربوطه و آراء دکترین مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supervision of insurance institutions in Iran and Turkey

نویسنده [English]

  • Dr. Mohammad Maghaminia
Assistant Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Gomishane University. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The system of supervision of insurance and insurance affairs has important features, especially in social protection and economic benefits. In the law of Iran and Turkey, part of the provisions of the laws on insurance, regulatory and regulatory affairs in insurance affairs is dedicated to itself. Most of these provisions in Turkish law are in line with the provisions of EU insurance law. In Iranian law, insurance provisions are mostly rooted in international practice and old French law. Generally, the set of legal provisions regarding the supervision of insurance companies can be examined in two groups. The first group of these provisions is related to the financial and technical structure of insurance companies, which is mostly related to the form of insurance companies, the amount of capital, the method of payment and its guarantees. The second group includes cases of protection of insurers and general conditions of the insurance contract. Understanding the insurance supervision system both in terms of comparative law and in terms of comparing the relevant principles is part of the practical process of this article. The system of insurance supervision in the law of these neighboring countries in the field of establishment of insurance companies and their activities is the main subject of this discussion. In this article, major legal issues such as insurance requirements of insurance companies in the establishment, start-up and continuation of insurance activities, supervisory authority, its duties and powers and guarantees for the implementation of the effects of supervision will be addressed. In processing and preparing this article, basic sources such as laws and regulations on the relevant subject and scientific works of doctrine have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance rights of Iran and Turkey
  • insurance companies
  • government supervision
  • supervision of insurance matters
1- بابائی، ایرج، (1388)، حقوق بیمه، جلد 1، تهران، میزان.
2- باقری، محمود، رحمانی، سعید، (1395)، انحصار و رقابت در صنعت بیمه، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال 21، شماره 2.
3- صفری، امیر، (1390)، چهارچوب نظارت جامع بر مؤسسات بیمه، نشریه تازه های جهان بیمه،  شماره 161.
4- عطا طلب، فاطمه، نیاکان، لیلی، (1398)، ارزیابی و نظارت ریسک محور بر شرکت های بیمه، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، سال 34، شماره 4.
5- کریمی، آیت، (1376)، نقش نظارت در فعالیت صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 46.
6- کریمی، آیت، (1386)، نگاهی به شیوه های نظارت بر بازار بیمه ایران، فصلنامه تخصصی آسیا، شماره 42.
7- کمالخانی، سحر، حکیمی، فریده، (1394)، آسیب شناسی نظارت مالی (نظارت بر توانگری) شرکت های بیمه، بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، تهران، <https://civilica.com/doc/825795>
8- لالیان پور، نوشین، حائری، مهشید، (1392)، نظارت در صنعت بیمه، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره 185.
9- نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فرید، (1388)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 5، جلد 2، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.
10- Birdes, John, (1997), Modern İnsurance Law, 4th Edition, Sweet&Maxwell, London.
11- Bozer, Ali, (1983) Sigorta Hukuku, Ankara.
12- Çeker, Mustafa (2016), Insurance Law in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102, 13th Edition, Adana.
13- Güler, Ender, (2010), “Sigorta İşletmelerinde İç Denetim Uygulamalarinin İç Denetim Standartlari İle Birlikte Değerlendirilmesi”, 10 (19).
14- Güvel, E.Alper/Güvel, A.Öndaş (2012), Insurance, 6th Edition, Ankara.
15- Kender, Rayegan (2014), Private Insurance Law in Turkey, 14th Edition, İstanbul.
16- Nomer, Cahit/Yunak, Hüseyin (2000), General principles of insurance, Istanbul.
17- Oksay, Suna/ Acar, Onur, (2007), Avrupa Birliği ve Türk Sigorta Sektöründe Denetim, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-9.
18- Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik.
19- Sigortacılık Kanunu.
20- T.C. Hazine Müsteşarlığı Kanunu.
21- Türk Medeni Kanunu.
22- Türk Ticaret Kanunu.