فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

چکیده

هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به‌صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Haarp technology in measuring national cultural identity

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ommani 1
  • Jamal Beigi 2
  • Dr. Babak Pourghahremani 3
1 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Maragheh branch.
2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University. (corresponding author)
3 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

The cultural identity of a nation is rooted in the beliefs and beliefs of that nation, and since each nation has its own culture, so their beliefs and beliefs will be different from each other. Because this identity exists in all the people of the same nation, so if people's beliefs and beliefs are attacked, the country's culture and cultural identity will definitely suffer a crisis. Obviously, this will not be possible except by penetrating people's unconscious minds and pronouns, which, of course, with the arrival of the new era, this possibility has been easily realized through Haarp technology. To achieve their aggressive goals, the owners of this technology have resorted to this technology due to the failure in the military arena, because firstly, its cost is much cheaper than the military option, and secondly, its purpose cannot be identified and cannot be proven. This article tries to answer the question, what is Haarp and what role does it play in national cultural identity? The research method in this article is descriptive and analytical and the findings of the research indicate that this technology as a modern and destructive weapon is a tool in

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haarp technology
  • identity
  • cultural identity
  • mind control
  • cultural transformation