حمایت‌های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.

چکیده

قربانی شدن می‌تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه‌های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب‌های ناشی از آن قرار می‌گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه‌های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت‌هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت‌ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights Support for Child Victims Working with an Approach to a Comprehensive Social Security System

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasr Isfahani 1
  • Dr. Masoud Heydari 2
  • Dr. Mahmoud Malmir 2
1 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Isfahan branch. (Corresponding Author)
2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch.
چکیده [English]

Being victimized as one of the most recognized social harm by considering different aspects and effects can endanger the physical and mental health of the child. Meanwhile, some vulnerable groups are at greater risk of being victimized and harmed than others. Working children because of their special needs and needs, such as being young, doing forced labor, parenting, poverty, needing attention and affection at this age, and so on; Castro and ... more than anyone else need a safe environment for growth and prosperity, and so this implies that if a child is in a passing location such as a street or forced labor or other non-standard environments and is exposed to other crimes. To be fair, first of all he should be considered a victim, not a criminal. Special attention has been paid to child labo

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • children
  • victimization
  • social security