حمایت‌های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.

چکیده

قربانی شدن می‌تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه‌های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب‌های ناشی از آن قرار می‌گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه‌های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت‌هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت‌ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights Support for Child Victims Working with an Approach to a Comprehensive Social Security System

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasr Isfahani 1
  • Dr. Masoud Heydari 2
  • Dr. Mahmoud Malmir 2
1 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Isfahan branch. (Corresponding Author)
2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch.
چکیده [English]

Being victimized as one of the most recognized social harm by considering different aspects and effects can endanger the physical and mental health of the child. Meanwhile, some vulnerable groups are at greater risk of being victimized and harmed than others. Working children because of their special needs and needs, such as being young, doing forced labor, parenting, poverty, needing attention and affection at this age, and so on; Castro and ... more than anyone else need a safe environment for growth and prosperity, and so this implies that if a child is in a passing location such as a street or forced labor or other non-standard environments and is exposed to other crimes. To be fair, first of all he should be considered a victim, not a criminal. Special attention has been paid to child labo

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • children
  • victimization
  • social security
1- ایروانیان، امیر؛ جوانمرد، بهروز؛ متولی زاده نایینی، نفیسه؛ سیدزادثانی، سید مهدی؛ مالجو، محسن، (1389)، کودک آزاری، از علت شناسی تا پاسخ دهی، نشر خرسندی، چاپ اول.
2- خانیکی، هادی، (1381)، قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، نشر طرح نو، چاپ اول.
3- خواجه نوری، یاسمین، (1390)، جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان، علوم جنایی، نشر میزان، چاپ اول.
4- رجبی، ابراهیم، (1389)، درمانگاه قربانی و قربانی شدن و نقش پلیس در آن، فصلنامه دانش انتظامی، دوره دوازده.
5- سبزواری نژاد، حجت، (1392)، تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات، نشر جنگل، چاپ اول.
6- شمعی، محمد، (1392)، درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی، نشر جنگل، چاپ اول.
7- طالب، مهدی، (1381)، تأمین اجتماعی، نشر دانشگاه امام رضا، چاپ ششم.
8- عراقی، عزت الله، (1386)، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، نشر موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول.
9- عظیم زاده، شادی، (1384)، پویایی جلوه‌های سیاست جنایی در حمایت از زنان قربانی خشونت، مجله حقوقی دادگستری، شماره 52 و 53، پاییز و زمستان.
10- غلامی، حسین، (1389)، حقوق بیماران در نظام عدالت کیفری، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز.
11- قاری سید فاطمی، محمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، (دفتر دوم)، نشر شهر دانش، چاپ اول.
12- قراگوزلو، محمد، (1378)، جامعه مدنی و قانونگرایی (3 جستار پیوسته):یک قرائت ساده از جامعه مدنی، نشریه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 145 و 146.
13- لپژ، ژراژ؛ فیلیزولا، ژینا، (1379)، قربانی و قربانی شناسی، ترجمه روح الدین کرد علی وند و احمد محمدی، نشر مجد، چاپ اول.
14- مبرقعی، سید محمد ناصر، (1383)، گذار از منطق کیفری به منطق بیمه‌ای در سیاست جنایی، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 13، پاییز.
15- مجتهدی، محمد رضا، (1388)، حقوق تأمین اجتماعی، نشر آیدین، چاپ اول.
16- محمود صالحی، جان علی، (1372)، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
17- مصفا، نسرین ، (1383)، کنوانسیون حقوق کودک و امکان بهره وری از آن در حقوق داخلی، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.
18- مهرا، نسرین، (1384)، زن و حقوق کیفری، مجموعه مقالات، نتایج و کارگروه‌ها و اسناد نخستین همایش بین المللی زن و حقوق کیفری، گذشته، حال و آینده (تهران- آذر 1383)، نشر سلسبیل، چاپ اول.
19- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1381)، از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار، دیباچه در عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، نشر مجد، چاپ اول.
20- نسرین، مهرا و داور، زهرا، (1391)، میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی، نشر شهر دانش، چاپ اول.
21- نوبهار، رحیم، (1387)، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، نشر جنگل، چاپ اول.
22- Defention of child abuse, http://www.childwelfare.gov
23- Ford, ‎Paul J.. “1”. In International Encyclopedia of Marriage and Family. James J. Ponzetti. 2nd ed. Macmillan, 2009.
24- Health Rights; see: Tomasevski, Katarina, Health Rights, in: Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds.), Economic, social and Cultural Rights: A Text book , First Ed., Martinus Nijhoff publishers, 2014.
25- Robinson L. N., The Globalization of Female Child Prostitution, Indiana University, http://www.law.indiana.edu l glsj/vo15/no 1/robonson.html, 4 juin 2012.
26- Scoot, sara؛ harper, zoe, metting the needs of sexually exploited young people:the challenge of conducting policy relevant research,child abuse reviw, volume 15, issue, 2006.
27- http://www.investopedia.com/terms/i/insurance.asp#axzz22BWeoWKJ