بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان.

چکیده

با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of women's tendency to drug-related crimes in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Ghasemi 1
  • Yekta Karimzadeh Esfahani 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tiran Branch. (Corresponding Author)
2 Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Shahid Ashrafi University of Isfahan.
چکیده [English]

With the delinquency of a woman, not only a woman, but also a generation of a family may be delinquent. Therefore, the present study investigates the causes of women's tendency to drug-related crimes in Isfahan. This research has been compiled by descriptive method and using a questionnaire. The statistical population of this study is all perpetrators of drug-related crimes in Isfahan Women's Prison in 1400, whose number was equal to 92 people; But the output of the software was equal to 69 questionnaires. The findings of the study indicate that the main causes of drug-related crimes committed by women who commit drug crimes in Isfahan Women's Prison are group of friends and weakness of will, respectively. Hence, people try to be like their friends and align with them. Therefore, friends have a great influence on people's tendency to drug-related crimes. It can also be said that the stronger the determination of people, the more they resist the deviant behavior of others and avoid committing it. It was also observed that friends have the greatest impact on the tendency to commit crimes in the field of drugs, and the weakness of the will causes the most influence of friends on them in the tendency to drug crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's crimes
  • drugs
  • crime neighborhoods
  • bad friends
  • weak will
1- باقری نژاد، زینب، (1390)، نقش پلیس زن در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده مواد مخدر و روان گردان، فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره 19.
2- شایگان، فریبا، معتمدی، صدیقه، (1393)، مقایسه زنان برهکار با زنان غیر بزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم، مجله مطالعات راهبردی زنان، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان، شماره 63.
3- نوروزی، میلاد، (1396)، تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان در استان اصفهان، پایان نامه، دانشگاه کاشان.
4- نیازی، زهره، (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان، پایان نامه، دانشگاه پیام نور تهران.