بررسی قلمرو کشف حقیقت در امور کیفری در پرتو تحولات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

چکیده

با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Realm of Discovering the Truth in Criminal Matters in the Light of Legislative Developments of the Criminal Procedure Code adopted in 2013

نویسنده [English]

  • D.r Ali Amiri
PhD in Criminal Law and Criminology, University Lecturer, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

With the advent of the school of restorative justice, impunity has been upheld. Parallel to the teachings of criminology of social reaction, victimology was formed. This change of approach brings to mind the change in the realm of truth discovery. According to the research variables, the research findings have been analyzed by documentary, library, qualitative, basic and descriptive methods. The new realm of truth discovery has emerged in the criminal procedure procedure adopted in 1392 in the form of social responses to crime, victim-centeredness, increasing citizen participation, use of quasi-judicial institutions and anticipation of civil institutions to resolve disputes such as criminal mediation. . The criminal justice system with a relative deviation from the traditional (classical) realm has tended towards participatory criminal policy; And in a way, the principles of the criminal justice system in the legislative reforms of 1392 have become closer to the principles of the civil justice system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal law
  • the realm of truth discovery
  • mediation
  • social responses
  • restorative justice
1- احمدی، لیلا، (1393)، میانجیگری روشی مؤثر در تحقق عدالت ترمیمی، فصلنامه مددکاری اجتماعی، دوره سوم، شماره 1.
2- اردبیلی، محمد علی، (1400)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران، نشر میزان.
3- جرج پیکا، (1389)، جرم شناسی، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر میزان.
4- حجتی، مهدی، (1396)، میانجیگری راهکاری نو در دادرسی کیفری، روزنامه ایران، بخش اجتماعی، شماره 52437.
5- خالقی، علی، (1395)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات شهر دانش.
6- دانشنامه عدالت ترمیمی، (1395)، مجموعه مقالات همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، زیر نظر دکتر محمد فرجی ها، تهران، نشر میزان.
7- رایجیان اصلی، مهرداد، (1384)، بزه‌‌ دیده ‌شناسی حمایتی و بزه دیده در فرآیند کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش.
7- طهماسبی، جواد، (1399)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، نشر میزان.
8- غلامی، حسین، (1395)، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت.
9- غلامی، حسین، رستمی غازانی، امید، (1392)، زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجله پژوهش های حقوق کیفری، شماره 2.
10- غلامی، حسین، (1385)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، فصلنامه حقوق کیفری، سال اول، شماره 2. 
11- کوشکی، غلامحسن، (1389)، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه، دو فصلنامه حقوق و سیاست، دوره دوازدهم، شماره 29.
12- کوشکی، غلامحسن، (1400)، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
13- گسن، ریموند، (1385)، ملاحظه‌هایی درباره هدف آیین دادرسی کیفری، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 57-56.
14- میر محمد صادقی، حسین، (1400)، حقوق جزای عمومی 1، تهران، نشر میزان.
15- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1381)، از حقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی، دیباچه در بزه دیده در فرآیند کیفری، مهرداد رایجیان اصلی، جلد 1، تهران، انتشارات خط سوم.
16- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1382)، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله پژوهش های دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 9.
17- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1388)، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، دیباچه در: بزه دیده و بزه دیده شناسی لپز ژرار و ژینا فیلیزولا، برگردان: روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، جلد 2 تهران، انتشارات مجد.
18- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1394)، عدالت ترمیمی دیباچه در: تاریخ اندیشه های کیفری، ژان پرادل، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد 10 ، تهران، انتشارات سمت.
19- هاشم الرضاعی، (2013)، دور القرائن فی الاثبات الجنایی (دراسته قانونیة مقارنة بالفقه الاسلامی)، جامعة الدمشق و قابض متقاعد.
20- Dimitrie Cantemir, (2013), Perception of civil society on mediation in criminal. Procedia – social and Behavioral sciences, Christian university.
21- Samavati Pirouz, Amir, (2006), Restorative Justice: Criminal Justice Gradually Balancing or its Changing. Tehran: Negae Binch.