راهنمای نویسندگان


 الف) ضابطه های نویسنده(گان):

1- نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) باید زیر عنوان مقاله به فارسی نوشته شود.

2- میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، نام دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی نوشته شود.

3- در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسؤول مقاله باید مشخص شود، در غیر این صورت نفر نخست به عنوان نویسنده مسؤول تلقی خواهد شد.

4- درج رایانامه (ایمیل) نویسنده(گان)، همراه با مشخصات آنها الزامی است.


 ب) ضابطه های مقالات:

1- مقاله باید دارای عنوان گویا به فارسی در یک یا حداکثر دو سطر باشد.

2- مقاله باید دارای حداقل پنج هزار و حداکثر هشت هزار واژه باشد.

3- مقاله در قالب Word با قلم B Nazanin و فونت 12 ارسال شود.

4- برای عبارات و واژگان انگلیسی و سایر زبان های خارجی از قلم Times New Roman و فونت 11 استفاده شود.

5- تمامی تیترها و عناوین می بایست با فونت و سایز مورد نظر به صورت Bold درج گردند و سایر متن ها به جز تیترها و عناوین به صورت ساده و غیر Bold درج گردند.

5- مقاله باید دارای ساختار علمی و به ترتیب دارای این اجزاء باشد: عنوان اصلی، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع. همچنین در صفحه آخر عنوان و چکیده و واژگان کلیدی به زبان انگلیسی و با شرایطی که بیان شد می بایست درج گردد.

6- مقاله باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی با حداقل 150 و حداکثر 300 واژه باشد.

7- واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی شامل حداقل سه و حداکثر پنج واژه باشد.

8- مقاله باید نتیجه مطالعه و پژوهش نویسنده(گان) باشد؛ متن کامل آن پیش‌تر در جایی منتشر نشده و یا برای چاپ به مجله یا نشریة دیگری ارائه نگردیده باشد و تا پایان زمان انجام داوری به جایی ارسال نشود.

9- چاپ مقالات ارائه شده به همایش ها و کنفرانس های علمی منوط به بررسی مقاله توسط نشریه و نیز بررسی آن همایش یا کنفرانس علمی می باشد.

10- مقالات ارسالی توسط دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط شکلی و محتوایی مناسب قابل بررسی و انتشار می باشند.

11- درج معادل انگلیسی یا فرانسوی یا سایر زبان ها و همچنین یادداشت‌های توضیحی، در صورت ضرورت در پاورقی صورت گیرد.

12- رعایت دستور زبان و آیین نگارش فارسی الزامی است و مجله در ویرایش ادبی و خلاصه کردن نوشته‌ها آزاد است.

13- چنانچه مقاله ای پس از مرحله داوری رد شود به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد.

 14- جهت یکنواختی مقاله ها، در تقسیم‌بندی مطالب  از ترتیب عددی مانند الگوی ذیل استفاده شود:

 

1-

1-1-

2-

3-

1-3-

2-3-


 پ) ضابطه های استناد:

1- این فصلنامه از روش استناد درون متنی (APA) پیروی می کند. بدین صورت که:

1-1- نام خانوادگی نویسندة اثر، سال انتشار و شماره صفحة مورد استفاده، داخل ( ) ذکر می شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، 100).

1-2- چنانچه از یک نویسنده چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد، بعد از سال انتشار با افزودن الف، ب، پ، ... (به ترتیب حروف الفبا)، آن منابع مشخص می شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، الف، 100) یا (کاتوزیان، 1393، ب، 200).

نکته: این مستلزم آن است که در فهرست منابع هم در چنین مواردی، منابع متعدد یک نویسنده به همین شیوه تقسیم گردد.

1-3- چنانچه منبع مورد استفاده دارای چند جلد باشد، پیش از شماره صفحه، شماره جلد هم نوشته می شود؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، ج1، 300).

2- برای ارجاع دادنامه، چنانچه دادنامه در مجموعه‌ای منتشر نشده باشد، مرجع صدور رأی، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده ذکر گردد.

3- فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم گردد.

4- در فهرست منابع چنانچه از یک نویسنده، چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد ترتیب منابع باید به شکل الف، ب، پ، ... باشد(که در توضیحات بند 1-2- ذکر شد).

5- ترتیب نوشتن اطلاعات کتاب در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، نام کتاب، نام مترجم/ مصحح، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، محل نشر.

6- ترتیب نوشتن اطلاعات مقاله در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، نام مجله، شماره، سال انتشار.

7- ترتیب نوشتن مشخصات دادنامه در فهرست منابع:

مرجع صدور، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده.

8- با توجه به امکان ارجاع به منابع مختلف از یک نویسنده و جهت دسترسی بهتر خواننده به منبع، از (همان)، (پیشین)، (op.cit) و (Ibid) استفاده نشود و در هر مرتبه از ارجاع مجدداً مشخصات کامل درج گردد.


 ت) ضابطه های داوری:

1- مقاله ها در دو سطح داوری می‌شوند: نخست از نظر شکلی، توسط مدیر فصلنامه، بررسی های لازم صورت گرفته و کاستی‌ها از طریق رایانامه اعلام می‌گردد؛ سپس به نحو مقتضی به صورت محرمانه به داوری ارجاع می‌شود.

2-  در صورت موافقت داور یا داوران بر پذیرش یا رد مقاله، برابر آن اقدام می شود و در صورت مغایرت نظر داوران، مقاله به داور سوم ارجاع خواهد شد.