فرایند پذیرش مقالات


 1- دریافت مقالات از طریق سامانه مجله در فضای اینترنت به آدرس jhvmn.ir و یا از طریق گزینه های مندرج در قسمت «تماس با ما» امکان پذیر است.

2- مقاله دریافتى با الگو، ساختار و زمینه کاری مجله سنجیده مى‌شود. در صورت عدم مطابقت، مقاله مورد نظر رد و به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

3- مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیأت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

4- مقالات تأیید شده براى دو داور تخصصى ارسال مى شود.

5- در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و دوفصلنامه به نویسنده مسئول اعلام می‌شود.

6- در صورت استرداد مقاله برای اصلاح، مقاله اصلاح شده باید دوباره از طرق مذکور ارسال شود.

7- مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

8- رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار و سایر مشکلات) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق راهنمای نویسندگان و اصول اخلاقی انتشار مقاله تنظیم شود.

9- پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

10- پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

11- براى کنترل و تأیید نهایى، مقاله صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.

12- مقاله نهایى پس از صفحه آرایى کامل، براى انتشار ارسال مى شود.