بررسی چگونگی بکارگیری روش زندگی خوب در عرصه پیشگیری از بزهکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول)

چکیده

مدل زندگی خوب در روانشناسی به عنوان رویکردی مبتنی برتوانمندی‌ها و نقاط قوت شخصی شناخته می‌شود که به وسیله شناسایی استعدادها، نیازها و تمایلات بنیادین افراد به ارائه راهکارهای مناسب در جهت توانمند نمودن آنها در جهت یافتن بهترین روش‌ها برای حل مشکل و رفع نیاز خود می‌پردازد و به این واسطه سبب افزایش معنا و رضایت از زندگی می‌شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا" بر پایه داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفته تلاش بر آن بوده است که به تحلیل قابلیت بکارگیری روش زندگی مطلوب در حوزه نظام عدالت کیفری و چگونگی اعمال اندیشه‌های این رویکرد در زمینه راهکارهای بازپرورانه و پیشگیرانه پرداخته شود. با بهره‌گیری از مدل زندگی خوب در تحلیل چرایی وقوع جرم توسط بزهکار، به نقش نیازها و عدم برآورده شدن آنها توجه می‌شود. در واقع در این مدل علت ارتکاب جرم بکارگیری ابزارهای غیرهنجارمند در راستای رفع نیاز است و دلیل عدم توانایی بکارگیری روش‌های مشروع و هنجارمند در دستیابی به خواسته‌ها؛ نبود آموزش‌های کافی، اختلال در بینش و نگرش فرد، ناتوانی در ارزیابی راهکارهای گوناگون و بطورکلی عوامل گوناگون روانی و محیطی است که فرد را از دسترسی به ابزارهای مشروع دور و بهزیستی و ارزیابی معقول و اخلاقی را برای او دشوار می‌‌سازد. با استفاده از راهکارهای این روش احتمال مشارکت و افزایش انگیزه بزهکاران در فرآیند بازپروری ارتقاء داده شده و از این طریق افزایش تاثیرگذاری و تثبیت این اقدامات تا حد قابل توجهی تضمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how to use the good way of life in the field of crime prevention

نویسنده [English]

  • Hourieh Sadat Dashti
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The good life model in psychology is known as an approach based on personal abilities and strengths, which by identifying the fundamental talents, needs and desires of people, provides appropriate solutions to empower them to find the best ways to solve problems and meet their needs. In this way, it increases the meaning and satisfaction of life. In the present research, which was carried out with a descriptive-analytical method and mainly based on library data, an attempt was made to analyze the applicability of the optimal way of life in the field of the criminal justice system and how to apply the ideas of this approach in the field of rehabilitative and preventive solutions. By using the good life model in the analysis of why crimes occur by criminals, attention is paid to the role of needs and their non-fulfillment. In fact, in this model, the reason for committing crimes is the use of non-normative tools in order to meet the needs, and the reason for not being able to use legitimate methods and Normative in achieving the desires; the lack of sufficient training, the disorder in the person's vision and attitude, the inability to evaluate various solutions and in general various psychological and environmental factors that keep a person away from access to legitimate means of well-being and reasonable and ethical evaluation are difficult for him. By using the solutions of this method, the possibility of participation and increasing the motivation of the offenders in the rehabilitation process has been improved, and in this way, increasing the effectiveness and stabilization of these measures is guaranteed to a significant extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • crime prevention
  • good life model
  • rehabilitation of criminals
1- Clare-Ann Fortune, 2017, The Good Lives Model: A strength-based approach for youth offenders. Aggression and Violent Behavior.
2- Fortune, C.-A., Ward, T., & Print, B., 2014, integrating the Good Lives Model with relapse prevention: Working with juvenile sex offenders. In D. S. Bromberg & W. T. O' Donohue (Eds.), Toolkit for working with juvenile sex offenders.
3- Gwenda M. Willis, David S. Prescott, & Pamela M. Yates, 2016, the good lives model(GLM) in theory and practice, 154th , international training course visiting experts’ papers, p81.
4- Hanson, R.K., Harris, A.J.R., Scott, T., & Helmus, L., 2007, Assessing the risk of  sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project. Ottawa: Public Safety Canada, p34.
5- Jones, R., 2003, research and practice with adolescent offenders: Dilemmas and directions. In T. Ward, D. R. Laws, & S. M. Hudson (Eds.), Sexual deviance: Issues and controversies, p190-206.
6- Kewley, S., 2016, strength based approaches and protective factors from a criminological perspective, Aggression and Violent Behavior. P 43.
7- Loman, J., & Abracen, J., 2013, The Risk Need Responsivity Model of Offender Rehabilitation: Is there really a need for a paradigm shift? International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, p 30-36.
8- Prescott, D. S., 2013, Principles and programs for young offenders. Paper presented at the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders: 154th International Training Course, Fuchu, Tukyo, Japan.
9- Prescott, D.S., 2013, Motivation alintervie wing: An update for professionals working with people who have sexually abused. The Forum, Newsletter of the Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), p 1-9.
10- Thakker, J., Ward, T., & Tidmarsh, P., 2006, a reevaluation of Relapse Prevention with adolescents who sexually offend: A Good-Lives Model. In H. E. Barbaree & W. L. Marshall (Eds.), the juvenile sex offender New York: Guildford Press, p313-335.
11- Ward, T. & Stewart, C.A., 2003, the treatment of sex offenders: risk management and good lives. Professional Psychology: Research and Practice.
12- Ward, T., & Gannon, T. A., 2006, Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The comprehensive good lives model oftreatment for sexual offenders. Aggression and Violent Behavior.
13- Ward, T., & Maruna, S., 2007, Rehabilitation: Beyond the risk assessment paradigm. London, UK: Routledge. P 193.
14- Ward, T., Mann, R.E., & Gannon, T.A., 2007, The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications. Aggression and Violent Behavior, p 87-107.
15- Ward, T., Yates, P.M, & Willis, G.M., 2012, The Good Lives Mode land the Risk Need Responsivity Model: A critical response to Andrews, Bonta, and Wormith, 2011, Criminal Justice and Behavior.
16- Wylie, L. A., & Griffin, H.L., 2013, G-map's application of the Good Lives Model to adolescent males who sexually harm: a case study. Journal of Sexual Aggressionp, p345-356.
17- Yates, P.M., & Prescott, D.S., 2011, Applying the Good Lives Model to clinical practice: Redefining primary human goods. Newsletter of the National organisation for the Treatment of Abusers, p 68.
18- Yates, P.M., 2002, What works: Effective intervention with sex offenders. In H. E. Allen (Ed.), What works: Risk reduction: Interventions for special needs offenders. Lanham, MD: American Correctional Association. p115-163.
19- Yates, P.M., Kingston, D.A., & Philip Firestone, 2012, The Self-Regulation Model of Sexual Offending: Relationship to Risk and Need, Law and Human Behavior, American Psychological Association, p 215–224.