دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، شهریور 1401 
بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران، اروپا و آمریکا

صفحه 1-27

عفت حمزه حسین آبادی؛ دکتر قوام کریمی؛ دکتر مهران جعفری


تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا

صفحه 1-24

سامان عسکری؛ رضا زرجان؛ نازنین عباس پور ایکدر