مأموریت های حقیقت یاب مستقل و راهکارهای نظارتی بررسی وضعیت های خاص حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر. (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.

چکیده

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است. از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت. اهمیت مسأله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و کارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و کارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارک دیده شود. « مأموریت های حقیقت یاب مستقل » نمونه‌ای از این دست ساز و کارهای نظارتی محسوب می‌شود که در سطح بین المللی و منطقه‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در کنار نظام‌های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»و «آیین شکایت (دادخواهی)» جزء مهم‌ترین ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می‌شوند. هدف اصلی و اساسی از به کارگیری تمامی این نظام‌های نظارتی آن است که موجب ارتقای تطابق دولت‌ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به بررسی وضعیت های خاص حقوق بشرتوسط دولت‌ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Independent fact-finding missions and monitoring solutions to investigate specific human rights situations

نویسندگان [English]

  • Tahereh Rabbani Babdaroni 1
  • Dr. Abdolmohammad Afrough 2
1 PhD student in International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Bushehr branch. (Corresponding Author)
2 Professor of law faculty, Islamic Azad University, Bushehr branch.
چکیده [English]

Some jurists consider human rights to be part of the common heritage of humanity, which is at the heart of this universal idea. Examining international and regional documents and the views of legal thinkers (doctrine), we conclude that the universal nature of human rights has been accepted as an inviolable principle. On the other hand, cultural diversity as a social necessity of the international community can be protected to the extent that its application does not lead to the denial of this principle and rules of human rights, which will result in nothing but ethnic-religious violence. The importance of the issue of human rights and the need to establish effective mechanisms to closely monitor the implementation of its norms have led to the provision of various mechanisms in the human rights system. "Independent fact-finding missions" are an example of such monitoring mechanisms that have been recognized internationally and regionally. This monitoring system, along with other important systems such as "reporting procedure" and "litigation (litigation)" are among the most important human rights monitoring mechanisms. The main purpose of using all these regulatory systems is to promote the compliance of states with their human rights obligations, and thus to ensure that states respect human rights norms and commit to examining specific human rights situations. In the present study, this monitoring system is briefly introduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent fact-finding missions
  • human rights
  • human rights monitoring mechanisms
  • special human rights situations
1- اسپیل، هکتور گروس، (1382)، جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، مترجم دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، پاییز و زمستان.
2- البرزی ورکی، مسعود، (1386)، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مجله حقوق اساسی، سال چهارم، شماره هشتم، تابستان.
3- دریدا، ژاک، ( 1383 )، جهان وطنی و بخشایش، ترجمه امیر هوشنگ افتخاری راد، بی جا.
4- ذاکریان، مهدی، (1379)، فرایند یکپارچگی نسل‌های حقوق بشر، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، مهر و آبان 1379، شماره 157 و 158.
5- عسگری، پوریا، (1390)، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
6- غائبی، محمدرضا، (1386)، تنوع فرهنگی راه برون رفت از بن بست نزاع جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، زمستان 1386.
7- قاری سید فاطمی، سید محمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
8- قاری سید فاطمی، سید محمد، (1381)، قلمرو حق‌ها در حقوق بشر معاصر، جهان شمولی در قبال مطلق‌گرایی، مجله نامه مفید، شماره 22 بهمن 1381.
9- گریفیتس، مارتین، (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم علیرضا طیب، تهران، نشر نی.
10- مصفا، نسرین، (1382)، ارزیابی سازوکارهای ملل متحد در حمایت از حقوق بشر: ارکان مبتنی بر منشور ومعاهدات، مجله مدرس علوم انسانی ، دوره 7، زمستان 1382، شماره 31.
11- ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، (1387)، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
12- موسویان، سید حسین و گلشن پژوه، محمودرضا، (1391)، حقوق بشر: روندها و نظرها، تهران، انتشارات اندیشه برتر پویا.
13- والاس، ربکا، (1387)، حقوق بین الملل، مترجم دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
14- Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC – Clio, 2002, Second Edition, p.87
15- The European Convention Against Torture of 1987 of 26 Nov. 1987, ETS NO. 126.
16- Tomuschat, Christian, Human Rights Between Idealism and Realism, Oxford University Press, First Published, 2003, P.187-188.
17- united nations, human rights: question and answers, 1987, at 4.