تأثیر تعذر اجرای عقد بر مسئولیت قراردادی با نگاهی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول)

چکیده

از آثار وقوع تعذر، معافیت متعهد از مسؤولیت قراردادی است. در بسیاری از معاملات، امکان دارد که متعهد با استناد به تعذر از خسارت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد معاف ‌شود. علت این حکم نیز فقدان رابطه سببیت میان عدم اجرای تعهد و فعل متعهد است چراکه برای تحقق مسؤولیت قراردادی وجود آن ضروری است و حدوث تعذر با شرایطش باعث قطع رابطه سببیت می‌شود. البته در مواردی ممکن است به‌ واسطه موانعی، ،هرچند که علت تعذر قابل انتساب به متعهد نیست ولی بازهم متعهد مسؤولیت قراردادی داشته باشد. این جستار درصدد است تا با نگاه تطبیقی به فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق ایران و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنباطی شرایط و موانع مزبور را تحلیل کرده و به طور دقیق نمایان ساخته که متعهد با اثبات چه معیار و ضوابطی، دیگر تکلیفی بر اجرای قرارداد نداشته و از مسوولیت قراردادی نیز معاف می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of failure to perform the contract on contractual liability with a comparative view in Islamic jurisprudence and Iranian law

نویسنده [English]

  • Seyyed Mostafa Milani
Master of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the effects of an apology is the obligatory exemption from contractual liability. In many transactions, the obligee may be exempt from damages for non-performance or delay in performance of the obligation, citing excuse. The reason for this ruling is the lack of causal relationship between non-performance of the obligation and the obligated act, because its existence is necessary to fulfill the contractual responsibility, and the occurrence of an excuse with its conditions causes the termination of the causal relationship. Of course, in some cases, due to obstacles, although the reason for the excuse can not be attributed to the obligee, the obligee still has contractual responsibility. This paper seeks to analyze the above conditions and obstacles with a comparative view of Islamic jurisprudence as one of the important sources of Iranian law and using descriptive-analytical and inferential methods and to show precisely what criteria and criteria he is committed to proving. , Is no longer obliged to perform the contract and is exempted from contractual responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual excuse
  • contractual liability
  • Exemption from contractual liability
  • conditions of excuse
  • Barriers to exemption
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401