تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش.

چکیده

وقتی قراردادی بین دو یا چند شخص منعقد می گردد ، تعهدات قراردادی بایع را ملزم می نماید که کالا یا مبیع فروخته شده را مطابق با شرایط قرارداد و توافق طرفین به خریدار تحویل نماید و بر این اساس در حقوق اکثر کشورها در صورت وجود « عیب » در مبیع و عدم مطابقت آن با قرارداد ، ضمانت اجراهایی برای حمایت از خریدار پیش‌بینی شده است که در صورت لزوم خریدار بتواند از آن ضمانت اجراها استفاده نماید. از جمله این ضمانت ها می توان به قاعده «تقلیل ثمن» نام برد که معادل « ارش » در فقه و سیستم حقوقی ما می باشد. تقلیل ثمن یا ارش به معنای مابه التفاوت ثمن مبیع سالم و معیوب است که خریدار در صورت معیوب بودن مبیع از بایع دریافت می نماید . هر چند از تقلیل ثمن صراحتاً در قوانین جاری کشورمان و همچنین فقه صحبتی به میان نیامده است ؛ اما با این وجود در نظام های مذکور نهادهایی وجود دارد که دارای همان آثار ، اهداف و کارکردها می باشد که از جمله آنها می توان به اخذ ارش در خیار عیب و تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه نام برد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گرد آوری گردیده است به بررسی قاعده « تقلیل ثمن » در نظام ها و کشور های مختلف و همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین -۱۹۸۰) ، اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL ) و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price reduction in Iranian and European rights

نویسندگان [English]

  • Saman Askari 1
  • Reza Zarjan 2
  • Nazanin Abbaspour Ikder 3
1 PhD student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qeshm International Branch. (Corresponding Author)
2 Senior expert in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Bandar Abbas branch.
3 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Kish International Branch.
چکیده [English]

When a contract is concluded between two or more persons, the contractual obligations of the seller require him to deliver the goods or goods sold to the buyer in accordance with the terms of the contract and the agreement of the parties, and accordingly in the law of most countries In the seller and its non-compliance with the contract, a performance guarantee is provided to support the buyer so that the buyer can use that performance guarantee if necessary. One of these guarantees is the rule of "price reduction", which is equivalent to "Arsh" in our jurisprudence and legal system. Reducing the price or Arsh means the difference between the price of a healthy and defective seller that the buyer receives from the seller if the seller is defective. However, the reduction of the price is not explicitly mentioned in the current laws of our country as well as jurisprudence; However, in the mentioned systems, there are institutions that have the same effects, goals and functions, among which we can mention obtaining the arch in the option of defect and div

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price reduction
  • Compensation of defect
  • Right of termination
  • Defect
  • Line Discrimination
1- اسلام پناه، علی و دیگران، (1395)، بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران، پژوهشنامه حقوق اسلامی ، سال هفدهم ، شماره دوم (پیاپی 44) ، صص 74-49.
2- ایزدی فرد ، علی اکبر و فلاح ، مهدی (1394) ، « تاملی بر ماهیت و مبنای ارش مدنی » ، مجله حقوقی دادگستری ، سال هفتاد و نهم ، شماره نود ، صص 61-37 .
3- بناء نیاسری ، ماشاءالله (1387) ، «تعهدات خریدار در بیع بین المللی ، مطالعه تحلیلی در رویه قضایی کنوانسیون بیع بین المللی » نوشته لاری ای ، استفانی گرین و دیگران، مجله حقوقی (مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)، شماره 38. 
4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1395) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ بیست و نهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش .
5- داراب پور، مهراب (1374) ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، جلد اوّل ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات گنج دانش .
6- دوبحری ، رسول، (1376) ، مطالعه ارش درصورت معیوب بودن مورد معامله در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی( به راهنمایی دکتر مصلحی) ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی .
7- دهخدا ، علی اکبر ( 1328 ) ، فرهنگ لغت دهخدا ، جلد 5 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .
8- قاسمی، محسن، (1384) جبران نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات بین  المللی  جمهوری اسلامی ایران ، شماره سی و دوم ، صص220-139.
9- قنواتی، جلیل، (1388) اصول حقوق قراردادهای اروپایی : حامل سنت ها، پاسخگوی نیازها ، نامه حقوقی (نامه مفید) ، شماره 76 ، شماره پیاپی 76 ، صص 68-45 .
10- کاتوزیان، ناصر (1387) ، حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین ، جلد اوّل ، چاپ یازدهم ، کتابخانه گنج دانش .
11- مشیر، سید مرتضی، (1340) تحت انواع بیع و خیارات ، کانون وکلا ، شماره 77 ، صص 156-130 .
12- نصیری، مراد، (1386) ، ضمانت از عیب مخفی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، شماره60  ، صص76-63.
13- نعم، مختار، (1387)، دستورالعملEC/44/1999 پارلمان و شورای اروپا به  تاریخ 25 می 1999 در رابطه با « برخی جنبه های  فروش کالای مصرفی و ضمانت های مربوطه»، فصل نامه اطلاع رسانی حقوقی ، شماره 15 و 16 ، صص 180-167 .
14- اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL).
15- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
16- کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980-وین).