کارکردها و صلاحیت شورای امنیت در پیشگیری از اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی امارات. (نویسنده مسئول)

چکیده

در ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیان گردیده و براساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین‌المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین) از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم، عمل می‌کند. این مقاله سعی دارد تا با تشریح وظایف و حدود صلاحیت شورا امنیت سازمان ملل متحد به این سوال پاسخ دهد که؛ کارکردها و صلاحیت شورا امنیت در پیشگیری از تشدید اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functions and competence of the Security Council in preventing disputes in order to maintain global peace and security

نویسنده [English]

  • Mohammadmahdi Seyyed Naseri
PhD student in International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, UAE International Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

In Article 1 of the United Nations Charter, one of the four main tasks of this organization is to maintain international peace and security, and according to Article 24 of the Charter, this task is entrusted to the Security Council. Considering the inability of the community of nations to deal with the scourge of war, the drafters of the charter assigned the serious task of establishing international peace and security to a council in which the victors of World War II (America, England, Soviet Union, France and China) had a special In this way, the Security Council, with broad powers, became the executive of joint security and, as a policing pillar, became responsible for establishing order and security in the world. In order to achieve this lofty goal, the Security Council acts as a mediator in the framework of the provisions of the sixth chapter of the charter and as an enforcer of order in the framework of the provisions of the seventh chapter.This article tries to answer the question by describing the duties and jurisdiction of the United Nations Security Council. What are the functions and competence of the Security Council in preventing the escalation of disputes in order to maintain international peace and security?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disputes
  • Security Council
  • World Peace
  • United Nations Charter
1- احمدی، ستار، (1382)، شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه‌های آن توسط دیوان بین‌المللی دادگستری، علوم سیاسی: سیاست خارجی، زمستان، شماره 4.
2- احمدی، کوروش، (1385)، تجدید ساختار شورای امنیت در بن بست؛ اصلاحات در سازمان ملل متحد و راهبرد ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک.
3- آقایی، سید داوود، (1375)، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران، نشر پیک فرهنگ.
4- بیگ‌زاده، ابراهیم، (1394)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات مجد.
5- رضایی، رسول، شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گراییتا هنجارسازی،تهران، موسسه چتر دانش، سال ۱۳۹۸.
6- سادات میدانی، سید حسین، (1384)، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
7-سلیمی ترکمانی، حجت، (1391)، جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۱.
8- سیف زاده، فرزانه، زمانی، سید قاسم، سواری، حسن، راعی دهقی، مسعود، (1396)، بررسی مأموریت شورای امنیت در اعمال دکترین مسؤولیت حمایت. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۲۱.
9- شریف، محمد، (1373)، بررسی دکترین نا محدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، انتشارات اطلاعات.
10- فرخ سیری، منصور، (1387)، محدودیت های شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی، تهران، مجله حقوقی، شماره ۳۹.
11- کرمی، جهانگیر، (1375)، شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
12- مانی، همایون، بذار، وحید، (1393)، برتری در روابط میان دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد، علوم سیاسی؛ سازمان های بین المللی، تابستان، شماره6.
13- موسوی میرکلائی، سیدطه، (1390)، نقش شورای امنیت در ایجاد صلاحیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 15.
14- موسی زاده، رضا، (1393)، شورای امنیت سازمان ملل متحد:وتو و تحول در نحوه کاربرد آن ،تهران،انتشارات میزان.
15- میرعباسی ها، سیدباقر، سیده فرناز، (1395)، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، تهران، انتشارات جنگل.
16- میرعباسی، سید باقر، سادات میدانی، سیدحسن، (1395)، دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران ، انتشارات جنگل.
17- Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995.
18- Doebring, Karl, "Unlawful Resolutions of the Security Council and Their Legal Consequences", Max Planck Yearbook of United Nations Law, 1997, p. 91.
19- Fitzmaurice, Gerald, The Foundations of The Authority of Internatonal Law and The Problem of Enforcement, M.L.R, vol.19, January 1956, No.1, p.6-13.
20- https://www.un.org/securitycouncil/content/reports-secretary-general
21-https://www.un.org/securitycouncil/content/reports-security-council-missions
22- https://www.un.org/securitycouncil/content/sc_annual_reports
23- https://www.un.org/securitycouncil/content/volumes-resolutions
24- Kelsen, H. (1964). The law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems, Praeger.
25- L .B.Modernizing  the structure and procedure of the security Council,in the development of therole of the security Council, hague Academy of International Law.op.cit.,at pp.391-392.
26- Roberts, Ken, "Second-Guessing the Security Council- The International Court of Justice and Its Powers of Judicial Review", Pace International Law Review, 1995, vol. 7, Issue 2, p. 298.