بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران، اروپا و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

چکیده

در این پژوهش، از آنجائی که حقوق بین الملل خصوصی، همان انعکاس حقوق خصوصی داخلی کشورها در زمینه بین المللی است، ضمن بحث پیرامون عسر و حرج در حقوق داخلی ایران، به فراخور مطالب مقررات مربوطه در حقوق بین المللی اشاره می شود و در صورت لزوم عرف و سنن و مقررات مدون خانوادگی چند کشور را با هم تطبیق خواهیم کرد. در صورت تعارض تعاریف و قوانین در خصوص موضوعات مطروحه پیرامون عسر و حرج، بیان خواهد شد که در موضوع متنازع فیه، چه دادگاهی صالح به رسیدگی است و کدام قانون بر آن حاکم است و توصیف مصادیق عسر و حرج زناشوئی، طبق قانون چه کشوری امکان پذیر است و علاج آن از طریق قاعده حل تعارض چگونه خواهد بود. در حقوق ایران به تبع فقه اسلامی طلاق اصولاً حق مرد اسـت و زن از موقعیت حقوقی برابر با مرد برخوردار نیست. نتایج این پژوهش مشخص کرده که قانون مدنی ایران در ماده 1130 بطور اجمال و اختصار به موضوع عسر و حرج خانوادگی اشاره کرده است که در صورت اثبات عسر و حرج، زن حق درخواست طلاق را دارد. در حقوق انگلیس طلاق به طلاق مبتنی بر تقصیر و طلاق بدون تقصیر تقسیم شـده است در حالی که در حقوق ایران اثری از این تقسیم بـه چشـم نمی خـورد. قوانین موجود در آلمان نسبت به مسائل خانواده، کمی متفاوت با قوانین کشورهای فرانسه، انگلستان و کانادا می‌باشند و به وجود رابطه ی سرد عاطفی و جدایی بین زوجین به عنوان دلیل اصلی طلاق، نسبت به دلایل دیگر تاکید بیشتری دارد. طلاق در آمریکا تحت قوانین دولت فردی قرار دارد که در آن رخ می دهد. قانون طلاق با روند قانونی که توسط قانون ایالتی تصویب می شود، یک رابطه ازدواج را متوقف می کند و تقاضای پرونده یا شکایت برای طلاق یا انحلال یکی از طرفین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of wife's hardship and embarrassment in Iranian, European and American law

نویسندگان [English]

  • Effat Hamzeh Hosein Abadi 1
  • Dr. Ghavam Karimi 2
  • Dr. Mehran Jafari 2
1 PhD student in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yasouj branch. (Corresponding Author)
2 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yasouj branch.
چکیده [English]

In this study, since private international law is the reflection of domestic private law of countries in the international context, while discussing the difficulties in domestic law of Iran, it is appropriate to refer to the relevant provisions of international law and if We will adapt the necessity of customs and traditions, social values and family rules of several countries. In case of conflict between the definitions and the laws regarding the issues raised in the case of hardship, it will be stated which court has jurisdiction in the disputed matter and which law governs it, and the description of the cases of marital hardship, according to the law of which country is possible. It is acceptable and how it will be treated through the conflict resolution rule. In Iranian law, according to Islamic jurisprudence, divorce is basically a man's right and a woman does not have the same legal status as a man. The results of this study show that in Article 1130 of the Civil Code of Iran, the issue of family hardship is briefly mentioned that if the hardship is proven, the woman has the right to file for divorce. In English law, divorce is divided into fault-based divorce and divorce without fault, while in Iranian law there is no trace of this division. The laws in Germany regarding family matters are slightly different from those in France, the United Kingdom and Canada, and emphasize the existence of a cold emotional relationship and separation between couples as the main reason for divorce. Divorce in the United States is governed by the laws of the individual in which it occurs. Divorce law terminates a marriage with a legal process passed by state law, and the petitioner or petition for divorce or dissolution is one of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trouble
  • Wife
  • Divorce
  • Iranian Law
  • International Law
1- قرآن کریم.
2- نهج البلاغه.
3- اسدی، لیلا سادات، شکری، فریده، (1394)، آئین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق (ع).
4- اکبری، سیده لیلا، (1399)، بررسی حق طلاق زوجه از منظر اسلام و حقوق بین الملل،کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی،کازرون.
5- امینی، اعظم، ناصری، زینب، (1398)، بررسی قاعده عسرو حرج و کاربرد حقوقی آن در مسأله طلاق، اولین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی، همدان.
6- ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین، دیانی، عبدالحسین، (1391)، بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هشتم، شماره 30.
7- پیله ور، مرضیه، (1396)، بررسی شرط وکالت زوجه در طلاق، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره 11.
8- جاودان سیرت، افشین، بدیسار، سید ناصرالدین، بابایی، داریوش، (1399)، بررسی تطبیقی تعارض قوانین حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه مقارن و حقوق بین الملل خصوصی، دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی، تهران.
9- جوادی آملی، عبدالله، (1396)، خانواده متعادل و حقوق آن، تحقیق و تدوین: ابراهیم جوانمرد فرخانی، چاپ اول، قم، مرکز نشر اسراء.
10- شریعتی، الهام، ولی حصاری، مرضیه، (1396)، حقوق جنسی زوجین در فقه و حقوق موضوعه، تهران، نشر خرسندی.
11- شهریاری، میترا (1395)، درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از تنفر، نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق.
12- صابری صفایی، عبدالعلی، (1396)، موجبات و آثار طلاق در حقوق مدنی ایران، فرانسه، شوروی و مصر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
13- صانعی، یوسف، (1396)، وجوب طلاق خلع بر مرد، تدوین: مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین، چاپ اول، انتشارات میثم تمار.
14- عبدی، یاسر، جعفرزاده، جعفر، (1398)، بررسی موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز.
15- عرب نظرگاه، محبوبه، (1397)، بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام، تهران، شرکت سهامی انتشار.
16- فهیمی، عزیزالله، (1395)، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مهریه، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
17- کاتوزیان، ناصر، (1394)، دوره حقوق مدنی خانواده: نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر، تهران، شرکت سهامی انتشار.
18- گرجی، ابوالقاسم و همکاران، (1394)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
19- محقق داماد، سید مصطفی، (1395)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
20- موسوی خوشدل، سید صمد، (1394)، طلاق، مردان و زنان، کتاب نقد، سال سوم، شماره 3، شماره مسلسل 12.
21- مهرپور، حسین، (1393)، مباحثی از حقوق زن، از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه اطلاعات.
22- وطنی، امیر، (1390)، بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر در فقه و حقوق، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی).
23- Ambroise, Colin(2019) Henri, Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, Paris, Librairie
24- Dalloz, 7e edition. Jacqueline, Carbonnier(2018) Rubellin Devichi.
25- Georges, Hubrecht & Georges, Vermell(2020) Droit civil, (Sirey 14e edition)
26- Helli  YS,Al-Jame  'for  Sharia. Qom:  Sayyid  Al-Shuhada   Al-Alamiya   Foundation.2019
27- J.Masson and S.Mc Rentney (2017), Principles of Family Law, Sweden, Sweet and maxwell, Sixth Edition
28- Mazeaud (Henri Et Leon), Traite theorique et pratique de la responsabilitie civil delictulle et Contractulle. T.I et II et III e'me edition, paris? Sirey, 2019.
29- perry Stephan risk harm and responsibility in philosophical foundation of tort law.edition by Davib G-Owen 2018.
30- Ramezanzadeh   et,Unusual   intercourse   and   its jurisprudential consequences,Tehran: Medical jurisprudence; Spring 2018
31- Tune, Andre, international Ency clopedia of comparative law. Torts, volume 11, London , martinus publishers, 2020.