نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

چکیده

یکی از اهداف مهم مجازات‌‌ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می‌توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی‌ای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می‌باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت‌ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می‌باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه‌های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assistance institutions alternative to prison and reprieve in Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 1399

نویسندگان [English]

  • Saeideh Yari 1
  • Dr. Alireza Milani 2
1 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Quds branch. (Corresponding Author)
2 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Islamshahr branch.
چکیده [English]

One of the important aims of punishment is the reform and treatment of criminals that this may be achieved by applying the principle of individualization of punishments. Therefore the most important concerns of the criminal justice system of any country is the prevention of crime or decline harmful effects of the retributive imprisonment. In this regard, the legislator has carried out and authorized new changes and developments under the name of reducing the discretionary imprisonment of law approved in 1399. Therefore with the establishment of assistance institutions that have aid approaches and they are trying to provide the basis for rehabilitation of the convicted punishment, but assistance cases are legal institutions that are driven of corrective justice and their aims are reform the offender and compensate the damage suffered and regenerate the society . In the Islamic law penal code 1392, institutions such as parole system, semi-liberty and alternative to prison, reprieve and in the criminal procedure law item such as appointment to abandon prosecution, stop the investigation and limit detentions are examples of assistance institutions. In the present research we analyze and review institutions alternative to prison, reprieve in the law on reducing of the punishing imprisonment. The research findings show legislator in the basis of assistance institutions alternative to prison and reprieve has made new changes and developments in the Law on reducing punish of imprisonment made a policy that use these institutions has had a noticeable effect in order to reduce the current criminal population, efface prison and costs paid by society for crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law on reducing the punishment of imprisonment
  • assistance institutions
  • reprieve
  • alternative to prison
1- اردبیلی، محمدعلی، (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
2- آشوری، محمد، (1382)، جایگزین های زندان، یا مجازات بینابین، چاپ اول، تهران، نشر گرایش.
3- آنسل، مارک، (1391)، دفاع اجتماعی، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، آشوری، محمد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.
4- بهره مند، حمید، (1396)، سیاست حبس زدایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، سال بیست و ششم، شماره 82.
5- بهره مند، حمید، احمدزاده، رسول، رستمی، سینا، (1396)، واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر، فصلنامه علمی ترویجی کارآگاه، سال نهم، شماره 39.
6- داچک، هادی، (1399)، مجازات های جایگزین حبس و تأثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان، نشریه پژوهش ملل، شماره 54.
7- دست رنج محمد علی، صالحی، محمد مهدی، (1399)، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، دومین کنفرانس ملّی علوم انسانی و توسعه.
8- دلفانی، رضا، قاسمی، مسعود، نصرتی، یزدان، (1399)، مجازات های جایگزین حبس در رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اجرایی آن، فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره اول،پیاپی 9.
9- شاکری، ابوالحسن، حیدری، سید مسعود، (1396)، تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره سوم.
10- شمس ناتری، محمد ابراهیم، ریاحی، جواد، (1391)، ارزیابی مجازات های جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران، نشریه مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره 3.
11- صدری خان لو، علی، تحلیل و بررسی قانون کاهش جبس تعزیری مصوب 1399، روزنامه اعتماد مورخ 04/04/1399.
12- غلامی، حسین، (1382)، تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 62.
13- غلامی، حسین، خاکساری، داوود، (1398)، عوامل مؤثر بر صدور مجازات های جایگزین حبس، نشریه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، شماره 26.
14- فیروزی نیا، اکبر، (1400)، تحلیل و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حقوق موضوعه ایران، نشریه مطالعات حقوق، دوره جدید، شماره 18.
15- مصدق، محمد، (1394)، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکردی کاربردی، چاپ هشتم، تهران، نشر جنگل.
16- مک شین، مارلین، ویلیامز، فرانک، (1381)، پذیرش فرهنگ زندان، ترجمه: غلامی، حسین، مجله پژوهش حقوق عمومی، دوره 4، شماره 7.
17- میرزایی یزدی، زهرا، موسوی، سید اسماعیل، (1399)، تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدایی، فصلنامه قانون یار، دوره چهارم، شماره شانزدهم.
18- ناظم، علی، (1399)، تبدیل مجازات حبس در تبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری1399 (نوعی ارزش گذاری در دادرسی برای امر به معروف)، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره چهارم، شماره پانزدهم.
19- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، (1377)، دانشنامه جرم شناسی (انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و گنج دانش.
20- هامایی، کوایچی، (1377)، تعلیق مراقبتی در دنیا: پژوهشی تطبیقی، مترجم: آقایی نیا، حسین، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 
21- Albrecht, H. J. Prison overcrowding-finding effective solutions: strategies and best practices against overcrowding in correctional facilities, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht  (2012)
22- Battoms, A, E, Gelsthorpe, L, and Rex, S (2001). Community Penalties: Change and Challenges, Willan Publishing, Cullompton 2001.
23- https://tejaratnews.com/training
24- https://www.irna.ir/news/83819418
25- Phillips, Richard Land McConnell, Charles, R, The Effective Corrections Manager (Correctional Supervision for the Future), Jones and Bartlett publishers, 2005.
26- Social Exclusion unit (2002), Reducing Re-offending by Ex-prisoners, London, social exclusion unit.