دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1399 
سخن سردبیر

صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی