ارتباط اصل بی طرفی دادرس با برخی از اصول دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

چکیده

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of the principle of judicial neutrality with some principles of civil procedure in French law

نویسنده [English]

  • Marzieh Bakhtiari
Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The administration of justice is the ultimate goal of any trial, and a fair trial is one of the most important indicators for measuring the social and judicial development of any society. The principle of impartiality of the judge is one of the important principles of the trial, especially civil proceedings. The principle of the impartiality of the judge means that, firstly, the judges must perform their duties without any political, legal, religious or other bias, and secondly, the judicial process must be reasoned, documented and within the framework of the applicable laws. This principle has philosophical principles such as guaranteeing and securing the natural rights of individuals and guaranteeing the sovereignty of their will; And socially guarantees the credibility of justice and order and security in society. The criterion for evaluating the principle of impartiality of the judge is the subjective-objective criterion. This principle interacts with other principles of procedure such as the principle of independence and proportionality, etc. in order to achieve a fair trial. The rules related to the formation of courts in French law, including the rules related to the principle of independence, the principle of neutrality, the principle of correspondence, etc., are such that if they are strictly observed, the principle of impartiality of the judge will be observed. In the following article, we examine the relationship between the principle of impartiality of a judge and some principles of civil procedure in the French legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of procedure
  • principle of impartiality of judge
  • principle of correspondence
  • principle of independence
1- آقایی‌ طوق،‌ مسلم‌، (1386)، مبانی ‌نظارت‌ قضایی‌ بر‌ اعمال ‌دولت با بررسی ‌تطبیقی ‌در ‌نظام‌ حقوقی‌ انگلیس،‌ فرانسه‌ و‌ آمریکا، پژوهشنامه معاونت حقوقی و بررسی های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، ‌شماره‌ 1.
2- بهادری جهرمی، علی، حسینی، سیده لطیفه، (1393)، اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی، مجله مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 7.
3- پرو،‌ روژه‌، (1384)، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه‌ ابراهیمی،‌ شهرام، تدین،‌ عباس، کوشکی، غلامحسین،‌ تهران، انتشارات ‌سلسبیل.
4- پوراستاد، مجید، (1388)، نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، رساله دکتری حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه تهران.
5- حبیب زاده،‌ محمد جعفر،‌ (1389)، استقلال ‌قضایی ‌در ‌نظام‌ حقوقی‌ ایران ‌با ‌مطالعه ‌تطبیقی، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 4.
6- حیدری، سیروس، (1389)، اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا، نشریه مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، شماره 1.
7- روستایی حسین آبادی، یاسر، علی نژاد، احمد، (1395)، استقلال قضایی پیش شرط دادرسی عادلانه (مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و فرانسه)، مجله مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 11.
8- ساکوچی، آندرا، (2003)، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، ترجمه سینیور، مینا، چاپ اول، بی جا.
9- شمس، عبدالله، (1381)، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، جلد 2، تهران، نشر میزان.
10- شمس، عبدالله، (1393 / 1)، جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی دکتری حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
11- شمس، عبدالله، (1393 / 2)، سبب، امور موضوعی و توصیف آنها در دعوای مدنی، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 65.
12- غمامی، مجید، محسنی، حسن، (1385)، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی مدنی و اصول مربوط به ویژگی های مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 19 و 20.
13- فضائلی، مصطفی، (1384)، معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های بین المللی، رساله دکتری حقوق بین الملل، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
14- محسنی، حسن، پورطهماسبی فرد، محمد، (1384)، اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا، نشریه کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 190.
15- معین، محمد، (1362)، فرهنگ فارسی معین، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
16- یاوری، اسدالله، (1383)، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسی، شماره 2.
17- Guinchard, Serge, (1999), Nouveau Code de Procedure Civile, Paris, Dalloz.