حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

چکیده

حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right of children to privacy in Iranian case law and the Convention on the Rights of the Child

نویسنده [English]

  • Mahrooyeh Shoja Sangchooly
Master student of private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The privacy of individuals, which is the privacy that is expected to be respected by law and order and to be protected from the intrusion of other individuals, is enshrined in Article 16 of the Convention on the Rights of the Child.This article has two groups of people;Prohibits parents and strangers from interfering with the child's privacy by stating that it is not possible to interfere arbitrarily or illegally. There is no specific definition of privacy in the domestic law of our country and the constitution only mentions some examples of it and in the approvals of children's rights,The legislature has considered instances of children's privacy only where a legal element is involved, and has not set any limits on the extent to which parents's influence in this space.Some people believe that giving privacy to children makes it difficult for them to be educated. In response, we can refer to the word "protection of the best interests" of the child under Article 3 and place education in the category of "higher interests of the child".As a result, where a child's privacy is at odds with his or her upbringing, upbringing is preferred and it is not necessary to observe the privacy of the manager and it is possible to enter this environment without legal prohibition. By providing a comprehensive definition of children's privacy and criminalizing those who violate it, the legislature can even stand up to the obvious attacks that occur because of the disappearance of this personal framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Privacy
  • Convention on the Rights of the Child
  • Education and Punishment