بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد یاسوج. (نویسنده مسئول)

چکیده

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of nationalization and confiscation of property in Iranian law

نویسنده [English]

  • Fatemeh Masihzadeh
Bachelor of Law, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Yasouj Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Due to the prevalence of some special acts and violations in society, the legislator has used the executive guarantee as nationalization and confiscation of property to punish and punish the relevant persons. Since the main purpose of these acts is to make more profit, it is very useful to anticipate financial penalties, especially nationalization and confiscation of property along with other penalties; Of course, the legislator has not been unaware of this. There are different types of property confiscation in Iranian law. Permanent and temporary and general and special confiscation constitute different types of confiscation. In Iranian law, what is called permanent confiscation of property is essentially confiscation of property. A review of some of the governing laws in this regard will be considered in this article. Also, examining the status of confiscated and confiscated property after confiscation and confiscation is one of the points that have been considered in this article. This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that man has the right of ownership over his property, property and assets, and the religion of Islam has emphasized it, but this does not mean his absolute ownership, but according to the conditions and In the public interest, this right is sometimes revoked or restricted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationalization
  • confiscation
  • property
  • Iranian law