کلیدواژه‌ها = هویت فرهنگی
فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-16

مهدی عمانی؛ دکتر جمال بیگی؛ دکتر بابک پورقهرمانی