رژیم حقوقی وسایل نقلیه خودران دریایی از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal regime of marine autonomous vehicles from the perspective of international law

نویسندگان [English]

  • Hadi Masoudifar 1
  • Fateme Naeimi Shamel 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
2 Master's student, Department of Private Law, Faculty of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

The expansion of the range of benefits of self-propelled marine vessels simultaneously with the development of technology and related knowledge has increased the need of governments and actors active in the maritime field to develop and formulate rules and regulations about this maritime tool. On the other hand, the unknown area of responsibility of self-driving vessels for violating international rules has increased the necessity of identifying the legal regime of this instrument in the realm of international law of the seas. Therefore, in this research, which was carried out in a descriptive-analytical method along with a field study, in addition to the legal definition of marine self-propelled vessels, the basic question has been raised that the basis of assigning responsibility to self-propelled marine vessels is based on what element? In this context, it was found that the legal regime of self-propelled marine vessels is different depending on the purpose and operations defined for this tool on the one hand and whether the self-propelled vessels are "under the surface" or "on the surface" on the other hand, and in line with the explanation of this legal structure The role of the International Maritime Safety Organization is very key. It was also found that the international responsibility for compensating the possible damages resulting from the activity of this category of vessels is of the type of "responsibility for internationally prohibited actions" and is based on the level of control and autonomy of this tool from the ability to be extended to the operator, owner or controller of this tool. It looks distinct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maritime self-driving vessels
  • international law of the sea
  • international maritime safety organization
  • international responsibility