کالبد شناسی تعهدات برجام بین ایران و آمریکا درمورد مذاکره هسته ای از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم سیاسی مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد کرج.

چکیده

بد عهدی ‌های ناشی از عدم حسن نیت طرف ‌های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس ‌تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین ‌المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام‌آور 2231 محسوب می‌گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین‌المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت‌ های حقوقی بین ‌المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع ‏گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین‌الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده‌ های معتبر بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomy of the JCPOA obligations between Iran and the United States regarding nuclear negotiations from the perspective of international humanitarian law

نویسندگان [English]

  • D.r Saeid Jahangiri 1
  • D.r Mahdi Yousefi Sadeghlou 2
1 Ph.D. in Political Science, Iranian Issues, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Unit. (Corresponding Author)
2 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Karaj branch.
چکیده [English]

The bad faith caused by the lack of good faith of the western parties and especially the United States in the months after the implementation of the JCPOA and more concretely after the beginning of Trump's presidency, are in conflict with the good faith in the implementation of the international obligations of the JCPOA and considering According to Security Council Resolution 2231 on the necessity of full implementation of the JCPOA and refraining from any action that weakens this cooperation document, the statements of the US President and some actions taken by his team and the Congress of this country regarding the JCPOA, as the European Union and the countries Europeans and Russia also acknowledge it, it is considered to weaken this document and contrary to the spirit of JCPOA and the binding resolution 2231. The question of the present article is, what was the theoretical starting point of the difference in the sanctions diplomacy of the Trump and Obama administrations towards Iran from the perspective of international humanitarian law despite the country's commitment to the JCPOA obligations? The hypothesis of the article is that while the sanctions policy of the Obama administration was mostly based on the motive of making Iran commit to international norms, the main motive of the Trump administration is to advance the maximum interests of the United States regardless of international legal restrictions. From this point of view, the JCPOA has been considered an efficient agreement for the Obama administration and ineffective for the Trump administration. The hypothesis theoretically relies on two theories of realism and liberalism about the function of sanctions in international relations. This hypothesis will be analyzed in an analytical-explanatory manner and based on reliable data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • international humanitarian law
  • nuclear negotiations
  • America
  • sanctions
1- آجیلی، هادی، (1392)، ﺗﺄثیر تحریم های بین المللی بر توسعه اقتصادی ایران، نشریه راهبرد توسعه، دوره نهم، شماره 36.
2- آدمی، علی، (1394)، بحران بحرین و امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد، دوره بیست و یکم، شماره 62.
3- توکل پور کوخدان، محمد هادی، ( 1391)،  بررسی حقوقی ﻣﺴﺄله هسته ای ایران، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
4- عبدالله خانی، علی، (1385)، نظریه های امنیت، تهران، نشر ابرار معاصر.
5- غریب آبادی، کاظم، (1393)، پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
6- Athar, Zafar, (2012), Iran’s Assertiveness on Disputed Islands Rattles UAE”, Available at:  http:// www.icwa.in.
7- Balzacq, Thierry, (2005), Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”. European Journal of International Relation, Vol. 11.
8- Barzegar, Keyhan, (2016), The Geopolitics of JCPOA, Available at: http://www.iranreview.org.
9- Fayazmanesh, Sasan, (2008), The United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment. Abingdon: Rutledge, Taylor and Francis Group.
10- Habibi, Nader, (2010), The Impact of Sanctions Iran- GCC Economic Relations, accessible at: http://www.brandeis.com.
11- Heeley & Sahay, (2013), Are Sanctions on Iran Working, accessible at: http: //armscontrolcente r. org/assets/pdfs.
12- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97764.
13- http://www.isna.ir/news/94110905391.
14- Islam, Thowhidul, (2010), Iran’s Nuclear Policy: Russia’s Perspective, accessible at: http://static.cejiss.org/data/uploaded.
15- Jahani, Kosar, (2011), Sanctioning Iran the View from the United Arab Emirates, accessible at: http:// fletcher.tufts.edu.
16- Katzman, Kenneth, (2016), Iran Sanctions, Accessible at: https://www.amazon.com/Iran.
17- Sadjadpour, Karim, (2011), The Battle of Dubai: The United Arab Emirates and the US- Iran Cold War, accessible at:  http://www.carnegieEndowment.org/pubs.
18- Waver, Ole, (1995), Securitization and Desecaritization, in: Ronnie D. Lipchitz, On Security, NY: Columbia University press.
19- www.nytimes.com.