کلیدواژه‌ها = امتناع یا فرصت بودن فدرالیسم
تمرکز زدایی بایسته در نظام آینده افغانستان با تأکید بر مردم سالاری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

محمد آصف فقیری؛ دکتر مهدی شعبان نیا منصور