نویسنده = سید مهیار مروتی
تحلیل جرم شناختی تأثیر موسیقی خشن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-23

محمود مهدوی؛ محمد روح اللهی؛ سید مهیار مروتی