تحلیل جرم شناختی تأثیر موسیقی خشن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

موسیقی هنر و محصولی حائز اهمیت در فرم ها و قالب های مختلف در دست بشر امروزی است. بررسی تاثیر موسیقی خشن بر رفتار انسان ها از جمله موضوعات مورد اهمیت در علوم مختلف مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و جرم شناسی است. با توجه به فروانی ژانرهای موسیقی و الگو گرفتن جوانان از خوانندگان و تاثیری پذیری از آنان و یا تاثیر پذیری از خود موسیقی این ضرورت را ایجاد می کند تا به بررسی تاثیر موسیقی های خشن بر جوانان و نوجوانان از حیث افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات پرداخته شود. و این پرسش را به ذهن متواتر می کند که موسیقی خشن چه تاثیری بر افزایش حالت خطرناک دارد؟ در علم روانشناسی تحقیقاتی در رابطه تاثیر واژگان و همچنین تاثیر برخی از انواع موسقی بر ذهن افراد صورت گرفته است ولی در حوزه علم جرم شناسی به تاثیر موسیقی بر افراد و شخیت آن ها دست کم در کشور ایران پرداخته نشده از این رو پژوهش صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تاثیرات موسیقی های خشن بر افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات بر رفتار افراد به خصوص جوانان و نوجوان و بروز رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز پرداخته است. در این مطالعه،ابتدا تعریفی از حالت خطرناک، موسیقی و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده است و سپس با توجه به نظریات مرتبط با خشونت در علم جرم شناسی و داده های گرفته شده از ازمایشات روانشناسان به تاثیر موسیقی خشن و متن ترانه های آن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز پرداخته شده است.که نتیجه به دست آمده نشان از آن دارد که که موسیقی های خشن با داشتن ضربه های ریتمیک و سریع تر یا داشتن محتوای خشن، سبب افزایش حالت خطرناک در افراد شده و از این رو سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن ها می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminological analysis of the effect of violent music on the increase of dangerous mood and violent behavior

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahdavi 1
  • Mohammad Rouhollahi 2
  • Seyyed Mahyar Morovvati 3
1 Assistant Professor, Department of Criminal Justice and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master's student in criminal law and criminology, Sasi Faculty of Law and Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Master's student in criminal law and criminology, Sasi Faculty of Law and Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Music is an important art and product in different forms and formats in the hands of today's mankind. Investigating the impact of loud music on human behavior is one of the important topics in various sciences such as psychology, social sciences and criminology. Considering the abundance and expansion of music genres and young people taking examples from singers and being influenced by them or being influenced by music itself, it creates the necessity to investigate the impact of violent music on young people and teenagers in terms of increasing the dangerous state and appearance. These effects are discussed. And this question keeps coming to mind, what effect does violent music have on increasing the dangerousness? In the science of psychology, research has been done regarding the impact of words and also the impact of some types of music on people's minds, but in the field of criminology, the impact of music on people and their resilience has not been addressed, at least in Iran. The descriptive-analytical method has investigated the effects of violent music on increasing the dangerous state and the manifestation of these effects on the behavior of people, especially young people and teenagers, and the occurrence of aggressive and violent behaviors. In this study, first, a definition of the dangerous state, music and its constituent elements are presented, and then, according to the theories related to violence in criminology and the data taken from psychologists' experiments, the impact of violent music and its lyrics on The increase of dangerous state and violent behavior has been discussed. The result shows that violent music with faster rhythmic beats or having violent content causes an increase in dangerous state in people and hence causes Violent behavior occurs in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural criminology
  • dangerous situation
  • violent behavior
  • violent music