اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

jhvmn.ir
rafiee.hesamgmail.com
0000-0003-0339-1775

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود عرفانی

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

merfanyut.ac.ir

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل دکتری تخصصی روابط بین الملل، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

rezasimbarhotmail.com

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

hmynmafiyahoo.com

دکتر پرویز باقری

حقوق تجارت الکترونیک دکتری تخصصی حقوق تجارت الکترونیک، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

pb0873yahoo.com

دکتر فرزاد پارسا

فقه شافعی دکتری تخصصی فقه شافعی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

farzad4083gmail.com

حجت الإسلام اکبر ساجدی

فقه و اصول سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

akbarsajedigmail.com

دکتر بهشید ارفع نیا

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

bearfaniagmail.com

دکتر ناصر قاسمی

حقوق کیفری محیط زیست دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

dr.ghasemi76gmail.com

دکتر بابک پور قهرمانی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

b.pourghahramaniyahoo.com

دکتر غلامعلی سنجری

فقه و معارف اسلامی دکتری تخصصی فقه و معارف اسلامی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه معارف اسلامی، مرکز زبان و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

ghsanjari1351gmail.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

zahrasaedi84gmail.com

دکتر عباس پهلوان زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

haminresearchgmail.com

دکتر سید علیرضا هاشمی زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

hashemyyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر هما داودی گرمارودی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

homa_namyahoo.com

دکتر فاطمه کیهانلو

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

fkeyhanlougmail.com

دکتر جواد خالقیان

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

dr.j.khngmail.com

دکتر امیر محمودی

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

amirmahmoodygmail.com

دکتر علی امیری

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

dr.amiriali95gmail.com

دکتر حمید سلیمانی

فقه و حقوق اسلامی دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق، مؤسسه آموزش عالی رهجویان دانش، برازجان، ایران

h.soleymanialumni.um.ac.ir

دکتر محمد شمس

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

mshams.lawyergmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر سعید شبانی

حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه جیاتونگ، شانگهای، چین

shabani_saeidhotmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

زنده یاد دکتر ایرج گلدوزیان

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

igoldozut.ac.ir

سردبیر

دکتر آرمین امینی

روابط بین الملل دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

haminresearchgmail.com

مدیر داخلی

مطهره السادات رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

motahare620gmail.com
0000-0002-3523-4208

کارشناس نشریه

فاطمه نرگسی

حقوق جزا و جرم شناسی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

fnargesi1376gmail.com
0009-0000-4991-0345