واکاوی اعمال خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی، استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، ایران.

چکیده

پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده‌ای مشخص، می‌شوند و به طرف‌های معامله امکان دسترسی به روش‌های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می‌دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف‌های معامله امکان می‌دهد تا به صورت دقیق‌تر و مشخص‌تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تأثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the application of options in Article 396 of the Civil Code in smart contracts

نویسندگان [English]

  • Amirreza Mahmoudi 1
  • Maryam Bahrekazemi 2
1 PhD in Public Law, Assistant Professor, Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. (Corresponding Author)
2 Master student of private law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

After the correct conclusion of a smart contract, the discussion of how to dissolve it in electronic channels is discussed. The exercise of options in smart contracts must be done in accordance with the rule of harmlessness in order to prevent harm and damage to others. Smart contracts, by exercising options, are able to perform various operations based on certain limited conditions, and it gives the parties of the transaction access to different methods for executing the contract and changing its conditions. In general, exercising options in smart contracts allows the parties of the transaction to It allows to determine the terms of the transaction in a more precise and specific way and creates a significant improvement in the performance and efficiency of smart contracts, and also the lack of options reduces the stability and loss of flexibility in the smart contract. The main purpose of exercising options in smart contracts is to improve the contract implementation process and help the parties to comply with their rights and obligations more effectively. In this article, using the library and research method, to analyze the exercise of options and the resulting challenges. We will pay for it in smart contracts. Exercising options in smart contracts should be investigated and clarified from different aspects due to the huge impact this action has on the execution of contracts and business relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Options
  • smart contract
  • exercising options in smart contracts
  • termination