جایگاه عرف آنی در نظریه ها و رویه قضایی بین المللی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. (نویسنده مسئول)

2 دکتری تخصصی حقوق بین الملل و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

صدور قطعنامه 1963راجع به فضا توسط مجمع عمومی و به‌تبع آن پیدایی واژه عرف آنی توسط پروفسور بین چنگ توجه حقوقدانان و قضات بین‌المللی را به عناصر تشکیل دهنده عرف بین‌الملل جلب نمود.عرف بین‌الملل کلاسیک برای شکل‌گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیاز دارد اما عرف آنی صرفاً وجود عنصر معنوی را برای تشکیل عرف کافی می‌داند.پس از طرح نظریه عرف آنی،طرفداران عرف آنی با این استدلال که شتاب تحولات بین‌المللی در زمینه‌های مختلف به ویژه فناوری خاصه عرصه فضا به سرعت در حال وقوع است شکل‌گیری قواعد حقوقی مرتبط با تحولات بین‌المللی را مطرح نموند.گروهی از حقوقدانان معتقد به عدم نیاز به رویه دولت‌ها (عنصر مادی)در طول زمان طولانی هستند اما طرفداران عرف آنی مانند چنگ معتقد هستند که به‌طورکلی عدم حضور عنصر مادی خللی در شکل‌گیری عرف بین‌الملل ایجاد نمی‌کند و در این زمینه به تحولات عرصه حقوق فضا،به استناد قطعنامه 1963 حقوق فضا و رأی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی در قضیه کوپرشکیج در کنار نظریه‌هایی مانند دفاع مشروع پیش دستانه استناد و عدم ضرورت وجود عنصر مادی را مطرح می‌کنند.آنچه مطرح است تردید دولت‌ها و حقوقدانان به حذف کامل عنصر مادی و تکیه صرف بر عنصر معنوی می‌باشد.این مقاله سعی دارد با نگاهی به رویه‌های قضایی و نظریه‌های موجود در زمینه عرف آنی به این سؤال پاسخ دهد که آیا عرف آنی درصدد حذف عنصر مادی است یا عرف بین‌الملل همچنان برای شکل‌گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیازمند است.مطالب این مقاله به روش کتابخانه‌ای گردآوری و سپس تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Instant custom in international judicial theories and procedures

نویسندگان [English]

  • Azam Aryamanesh 1
  • Esmaeil Shahsavandi 2
1 PhD student in international trade law, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran branch. (Corresponding Author)
2 PhD in international law and faculty member, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran branch.
چکیده [English]

The issuance of the 1963 resolution on space by the General Assembly and, accordingly, the discovery of the term "immediate custom" by Professor Bincheng drew the attention of international lawyers and judges to the elements that make up international custom. Classical international custom needs both material and spiritual elements to form, but Ani custom considers only the existence of a spiritual element to be sufficient for the formation of custom. After proposing the theory of Ani custom, supporters of Ani custom with the argument that the acceleration of international developments in various fields, especially technology, especially in the field of space, is happening rapidly, the formation of legal rules related to brought up the international developments. A group of jurists believe that there is no need for the procedure of the governments (material element) over a long period of time, but supporters of Ani custom such as Cheng believe that in general the absence of a material element does not create a problem in the formation of international custom and in this context They point to the developments in the field of space law, referring to the 1963 resolution of space law and the judgment of the International Criminal Court of Yugoslavia in the case of Kupershkij, along with theories such as preemptive legitimate defense and the lack of necessity for the existence of a material element.The material element is based solely on the spiritual element.This article tries to answer the question of whether the international custom is trying to eliminate the material element or the international custom is still trying to form both elements by looking at the judicial procedures and existing theories in the field of Ani custom.Material and spiritual elements are needed. The content of this article has been collected and then analyzed in a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instant custom
  • international theories
  • international jurisprudence