تأثیر تغییرات کاربری اراضی تالاب هورالعظیم در تشدید کانون گرد و غبار و مسئولیت مدنی دولت پیرامون آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating land use changes in Horul Azim lagoon in the aggravation of the dust center and the civil responsibility of the government in that case

نویسندگان [English]

  • Yashar Taheri 1
  • Javad Esmaeili 2
1 Lecturer, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran. (Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, the phenomenon of dust has become one of the most serious environmental issues facing mankind. One of the most important of these environmental effects is the change of land use and land cover regardless of its adverse effects on natural resources.In recent years, it has been very effective, considering that the main purpose of the research is to investigate the effects of change of use in intensifying dust centers and the government's civil responsibility towards this issue. Finally, it can be stated that the occurrence of dust in the study area has been increasing over time and this increase is significant from 2008 onwards. In recent years, it has been very effective, considering that the main purpose of the research is to investigate the effects of change of use in intensifying dust centers and the government's civil responsibility towards this issue. Finally, it can be stated that the occurrence of dust in the study area has been increasing over time and this increase is significant from 2008 onwards. The increase of barren lands under the influence of various natural and human factors along with the decrease of soil moisture is one of the most important reasons for the creation of internal centers of dust in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Stresses
  • Intensification of Dust Focus
  • Civil Liability
  • Wetland