فرآیندهای دادرسی الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه، دانشکده حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic litigation processes

نویسندگان [English]

  • Mahdi Beiki Shouroki 1
  • Mohammadreza Fallah 2
1 Doctorate in Private Law, University Lecturer, Faculty of Law, Meibod Branch, Islamic Azad University, Meibod, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahid University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

In order to implement e-litigation, which plays an effective role in preparing the ground for public satisfaction, it is necessary to review its processes while establishing an e-litigation organization. As a comprehensive and codified law in this field has not been approved so far, the main purpose of this study is to review the electronic litigation processes. In this regard, the validity of e-litigation should be checked with existing laws. In this article, research has been done by studying the codified laws of and research has been done using analytical-descriptive method. In the end, it turned out that a petition, complaint or report had to be prepared to start an e-trial, just like a traditional trial, but with the difference that it is done electronically. The inherent jurisdiction of the courts in e-litigation is the same as in traditional litigation. The most secure method, which is the existence of a secure electronic signature, must be used to identify the qualifications of the parties in the electronic proceedings. In the litigation process, the evidence of litigation that exists in traditional litigation should be given the same validity during the electronic trial and it cannot be considered less credible just because it is electronic. The composition of the court verdict by the judge has the same validity as the paper verdict in the electronic space. The results of this research can be used in the development of a codified law on electronic proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-litigation
  • litigation process
  • e-court