تعیین مثلی و قیمی بودن اموال در تعهدات ناشی از قرارداد و خارج از قرارداد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، کرمان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، کرمان، ایران.

چکیده

روابط مالی(قراردادی یا خارج از قرارداد) تعیین مثلی یا قیمی بودن اموال به مسئولیت طرفینِ یک عقد و یا شخص ثالث در جهت جبران خسارت‌وارده را مشخص می‌نماید؛ در این خصوص قانون‌گذار اموال را تعریف نموده و تشخیص اموال مثلی و قیمی را بَرآمده از عرف می‌داند که با گذشت زمان_مکان متفاوت قلمداد می‌شود و این خود بَر نحوة جبران خسارت اثر مستقیم دارد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. این‌ پژوهش‌ با رویکرد تطبیقی‌ و با بهره‌گیری از روش توصیفی_تحلیلی‌، ضمن‌ بررسی‌ دیدگاه‌های مختلف‌ فقها و اندیشمندان اسلامی‌، به‌ بررسی‌ حقوقی‌ موضوع پرداخته‌ و درصدد آن است پس از مراجعه به منابع دست اوّل و نقد همراه با بررسی نظریات موجود، راهکار مناسب را با ادلّه بیان نماید تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. یافته‌ها حکایت از آن دارد، اموالی که مجرد استعمال، استهلاک و از بین می‌روند. تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان_مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیّت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد. نتایج بیان می‌دارد که روند نزولی کاهش قیمت، گاه به‌گونه‌ای است که قیمت کالا به صفر می‌رسد و مال را از مالیت خارج و یا بلعکس، قیمت مالِ تلف شده به ‌اندازه‌ای افزایش می‌یابد که چندین برابرِ زمان تلف یا غضب و یا حتی اجرای تعهد می‌رسد. در فقه و قانونِ اموال، تقسیماتِ منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی انجام شده است. آثار تقسیماتِ اموال مثلی و قیمی، قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض و هم در ضمانِ قهری و جبران خسارت قابل تشریح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the likeness and custodial value of property in contractual and non-contractual obligations

نویسندگان [English]

  • Noushin Saeidi 1
  • Saeid Mostafavi 2
1 Doctorate in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Kerman, Iran. (Corresponding Author)
2 Senior expert in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Kerman, Iran.
چکیده [English]

defined the property and considers the distinction between like and valuable property as a result of custom, which is considered different with the passage of time and place, and this itself has a direct effect on the way of compensation. This research with a comparative approach and using the descriptive-analytical method, while examining the different viewpoints of Islamic jurists and thinkers, has investigated the legal issue and aims to find the appropriate solution with evidence after referring to the first-hand sources and criticism along with the examination of the existing theories. to state in order to prevent the violation of people's rights. Properties that are used, depreciated and destroyed.The effect of the property being a representative or trustee in a contract and compulsory guarantee, the effect of the agreement of the parties as well as the time-place in being a representative or trustee, the extent of the civil liability of the parties to the contract and third parties in the loss or usurpation of property, as well as the knowledge of the nature of money, all of which revolve around the effects of the representative or Being a guardian of property. The downward trend of price reduction is sometimes in such a way that the price of goods reaches zero and the goods are out of tax or vice versa, the price of wasted goods increases to such an extent that the time of waste or anger or even the fulfillment of the obligation reaches several times. In jurisprudence and property law, the divisions of movable, immovable, like and guardian have been done. The effects of the division of tangible and intangible property can be explained before the formation of the contract, during the contract, before and after the bill, and also in the forced guarantee and compensation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equitable or trust property
  • compulsory or contractual obligations
  • compulsory guarantee
  • civil liability