کارکردهای مفهومی تعهد در صورتبندی وجه التزام در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش. (نویسنده مسئول)

2 کاندیدای دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

چکیده

مقاله حاضر مطالعه‌ای مقایسه‌ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده‌اند. از این جهت تلاش کرده‌اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن‌ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده‌اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام‌های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه‌های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش‌هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The conceptual functions of obligation in the formulation of the penalty clause in the laws of Iran and Egypt

نویسندگان [English]

  • Hossein Daneshfar 1
  • Soheil Golchin 2
1 Master's degree in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Kish International Branch. (Corresponding Author)
2 PhD candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Tehran.
چکیده [English]

This article is a comparative study of the concept of penalty clause in Iranian and Egyptian law. In this article, the authors have studied the concept of commitment to the validity of the more fundamental idea of commitment. For this reason, they have tried to provide a newer research proposal in this field. Since it is expected that comparative studies from a practical aspect will lead to the improvement and excellence of legal institutions and the recognition of deficiencies and their elimination in different legal systems, the authors of this article have tried to study the philosophical foundations of each of the compared systems. have been placed, regulate the existing laws, procedures and legal institutions of the present work. Based on the results of this article, the authors suggest that any study about the concept of commitment in Iranian law should be based on understanding the idea of commitment in Shia jurisprudence. This article has also shown how the foundations of Sharia, Shiite jurisprudence, and customary law, French law in Iran's civil law have led to the emergence of challenges for formulating the concept of obligation. A challenge that somehow existed in the era before the victory of the Iranian Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penalty clause
  • contract
  • obligation
  • pledge