مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد و طلبه حوزه علمیه قم. (نویسنده مسئول)

چکیده

حق اعتراض از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان است که از مَنظر دینی و فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار و متعددی است. در این مقاله دیدگاه قرآن، سنت، اجماع و عقل در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت حق اعتراض بیان شده است. این پژوهش از حیث ماهیت داده ها از نوع کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مبانی قرآنی مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. سپس دیدگاه سنت در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. روایات و داستان های ذکر شده در این زمینه هر کدام به نوعی جایز بودن اعتراض از سوی مردم را نسبت به زمامدار در مسائل مختلف اعم از سیاسی، دینی، فرهنگی را بیان می‌کند. در نهایت نیز به بیان دیدگاه اجماعی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض و دیدگاه عقلی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض پرداخته شد. در دیدگاه عقلانی، به مستندات کسانی که اعتراض را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار داده‏اند، نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legitimacy or illegitimacy of popular protests from the perspective of Shia jurisprudence

نویسنده [English]

  • Ehsan Hojatdost
Senior expert and student of Qom Seminary. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The right to protest is one of the political rights and freedoms of citizens, which has many solid foundations from the point of view of religion and Islamic culture. In this article, the views of the Qur'an, Sunnah, consensus and reason regarding the legitimacy or illegitimacy of protest are stated. In terms of the nature of the data, this research is of a qualitative type and has been carried out with a descriptive-analytical method. The library method has also been used to collect information. In this article, the Qur'anic bases of the legitimacy or illegitimacy of the protest were first stated. Then, the view of the tradition regarding the legitimacy or illegitimacy of the protest was expressed. The narratives and stories mentioned in this context each of them in some way express the permissibility of people's protest against the ruler in various issues including political, religious, and cultural. Finally, the consensus view regarding the legitimacy or illegitimacy of the protest and the rational view regarding the legitimacy or illegitimacy of the protest were discussed. In the rational point of view, the documents of those who examined the protest from a rational aspect are also mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objection
  • Quranic point of view
  • Sunnah point of view
  • intellect
  • consensus