بررسی جایگاه مشارکت بانوان و نقش آفرینی ایشان در تحولات حقوق محیط زیست با رویکردی بر نظام های بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان. (نویسنده مسئول)

چکیده

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است. پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جایگاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است. نتایج این پژوهش مشخص می کند که در واقع زنان، فرهنگ سازان توسعه پایدار به شمار می‏آیند. حضور کارآمد و فعال زنان و نیز توانمندسازی آنها در چارچوب بهبود سطح زندگی، مشارکت در تصمیم‏گیری های کلان توسعه و دستیابی آنها به جایگاه برابر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونی‏ترین لایه‏های اجتماع نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینه‏های مازاد به طور غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعه آموزش دیده و با توجه مسئولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهای آینده، فرهنگ زیست محیطی نهادینه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the position of women's participation and their role in environmental law developments with an approach to international systems

نویسنده [English]

  • Hadis Nouri Lanjan Noukabadi
Master's student in International Law, Najaf Abad Azad University, Isfahan. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Examining the efforts of the United Nations, in the two areas of increasing women's rights and protecting the environment, shows the great importance of women's participation in the international arena. Giving a role to women and their non-governmental organizations in protecting the environment and achieving sustainable development is very important, and for this reason, various international documents have recognized the participation of these actors. The upcoming research seeks to study the position of women in a part of public international law, i.e. the branch of international environmental law, and wants to show international transformations about the participation of women, as one of the important and vital players in international environmental law. is life The results of this research show that women are actually the creators of sustainable development culture. The efficient and active presence of women as well as their empowerment in the framework of improving the standard of living, participation in major development decisions and their achievement of an equal position in the light of economic and social growth as well as the education of environmental issues makes the process of education and as a result Environmental protection has penetrated to the innermost layers of society and without incurring excess costs, many members of the society have been indirectly educated, and considering the multifaceted responsibility of women and their role in educating future generations, environmental culture be institutionalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • women
  • international law
  • environment