حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 پژوهشگر و دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying the Washington Convention or the national law to resolve investment claims in ICSID if the parties do not agree

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ghorbani 1
  • Mahdi Sajadi Kia 2
  • Mostafa Shahbazi 3
1 Master's student in Private Law, Faculty of Law, Farabi School of Tehran University, Qom, Iran.
2 Researcher of Judiciary Research Institute and PhD student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Researcher and PhD in private law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Arbitration is a mechanism to create a balance between the conflicting desires of individuals, and to achieve this goal, arbitrators should only pay attention to the common interests and desires of the parties so that the dispute is resolved based on that. On the other hand, the rules mentioned in the Washington Convention on Arbitration, which states the procedure for dealing with disputes regarding international investment by ICSID between a contracting state and an investment person who has the citizenship of another state, are used to deal with the proposed lawsuit. It is free of any substantive rules. However, a rule is included in Article (1) 42 of the mentioned agreement which states that substantive rules that are enforceable in a lawsuit are examined and identified by the court and based on that It deals with the content. In fact, the mentioned article is an example of the rules for resolving the conflict of laws, which can be found in various laws such as the national law, according to which the court resolves the conflict of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICSID
  • investment lawsuits
  • national law
  • Washington Convention