تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن؛ مقایسه تطبیقی با حقوق کشور ایسلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. (نویسنده مسئول)

2 وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

چکیده

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می‌باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the jurisprudential and legal foundations of whistleblower activists; Comparative comparison with the laws of Iceland

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Ahangaran 1
  • Reza Daneshnia 2
1 Doctoral student of jurisprudence and fundamentals of law, faculty of literature and humanities, Islamic Azad University, central Tehran branch. (Corresponding Author)
2 Basic lawyer of a justice, senior expert in criminal law and criminology.
چکیده [English]

One of the solutions to prevent corruption in the organization and preventive measures of administrative corruption is whistle-blowing; But whistle-blower activists are always faced with pressures and threats, and organizational and legal support for them is necessary. Our goal in this article is to investigate and explain the jurisprudential and legal foundations of whistle-blower activists with a comparison to the laws of Iceland. The research method of this article is analytical-descriptive. The results showed that disclosure in the form of whistleblower activism is a necessary and universal duty; Even based on positive jurisprudential principles such as the rules of enjoining what is good and forbidding what is evil, expediency, respect for people's property, and negative principles such as the rule of sanctity of the spread of prostitution from a jurisprudential point of view and in accordance with the laws of Iran, it can legitimize this work and play a role in regulation. To have a bias in the field of women's whistle activism. Despite all the necessities expressed in the principle of activism and their support, the method of this activism is not limitless and necessary, especially in the category of desecration of believers and issues related to economic and financial corruptions, which have a general and macro aspect. Its principles should also be observed, otherwise the activist, while being infected with sin, may cause greater corruption such as disrupting the system and trampling on more important interests. Also, according to the laws of the country of Iceland, the activists must disclose within the organization in the first stage, and then with conditions such as lack of results and public benefit, and based on the principle of good faith, they can start external disclosure in the extra-organizational model through mass media and virtual space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activists
  • whistleblowers
  • detection of corruption
  • public oversight
  • Iceland
1- قرآن کریم
2- انصاری، مرتضی، (1415)، کتاب المکاسب، قم: نشر گنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، چاپ اول.
3- بجنوردی، سید حسن، (1419)، القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
4- بحرانی، یوسف بن احمد، (1405)، الحدائق الناظره فی الاحکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
5- بروجردی، آقا حسین، (1386)، جامع احادیث الشیعه، تهران: انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول.
6- تولایی، علی، (1391)، نگرشی تاریخی بر جایگاه مصلحت در فقه امامیه، قم: نشر موسسه بوستان کتاب، چاپ اول.
7- جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، (1426)، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، 3 جلد، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
8- جوان آراسته، حسین، (1392)، اصل هشتم قانون اساسی (بایسته‌های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر)، تهران: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
9- جهانگیری، یحیی، (1393)، مصلحت در فقه (مبانی، رهیافت‌ها، کارکردها)، قم: انتشارات رسول اعظم، چاپ اول.
10- حائری طباطبائی، سید علی بن محمد، (1418)، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام، قم: نشر موسسه آل البیت علیهم السلام.
11- حسینی روحانی، سید صادق، (1412) فقه الصادق علیه السلام، 26 جلد، قم: دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.
12- حلّى، جعفر بن حسن، (1403)، الاجتهاد و التقلید (معارج الأصول)، در یک جلد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.
13- خبرگزاری ایلنا، نخست‌وزیر ایسلند در پی افشاگری‌های «اسناد پاناما» استعفا کرد؛ 17/01/1395 https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-359138 تاریخ مشاهده: 14/02/1402.
14- خمینی، سید روح الله، (1382)، تهذیب الاصول، قم: نشر دارالفکر، چاپ اول.
15- خمینى، سید روح اللّه، (بی تا)، تحریر الوسیلة، 2 جلد، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
16- سبزوارى، محمد باقر، (1423)، کفایة الأحکام، 2 جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول.
17- صابری، حسین، (1388)، فقه و مصالح عرفی، قم: نشر موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
18- طبرسى، على بن حسن، (1385)، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، نجف: نشر المکتبه الحیدریه، چاپ: دوم.
19- طوسى، محمد بن الحسن، (1407)، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) – تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
20- عاملى، زین الدین بن على، (1409)، منیه المرید قم: دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی.
21- عاملى، زین الدین بن على، (1410)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 10 جلد، قم: کتابفروشى داورى، چاپ اول.
22- علیدوست، ابوالقاسم، (1399)، فقه و مصلحت، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ هفتم.
23- عمید زنجانی، عباسعلی، (1398)، قواعد فقه: بخش حقوق عمومی، جلدسوم، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.
24- کاشف الغطاء، جعفربن خضر، (1422)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرا، قم: نشر دفتر تبیلغات اسلامی، چاپ اول.
25- کلینی، محمد بن یعقوب، (1407)، الکافی، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
26- گروه اقتصادی الف، (1399)، بهشت سوت زنی در کجاست؟، 29/05/1399 https://www.alef.ir/news/3990522091.html?show=text تاریخ مشاهده: 17/01/1402.
27- مکارم شیرازی، ناصر؛ جمعی از نویسندگان، (1380) تفسیر نمونه، تهران: نشر دار الکتب الإسلامیة، چاپ سی و دوم.
28- مکارم شیرازى، ناصر، (1394)، زندگی در پرتو اخلاق، قم: انتشارات سرور، چاپ نهم.
29- مکارم شیرازى، ناصر، (1427)، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ، چاپ اول.
30- نجفى، محمد حسن، (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
31- نراقی، احمد بن محمدمهدی، (1415)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.
32- نراقی، احمد بن محمدمهدی، (1417)، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، قم: دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
33- نمله، عبدالکریم، (۱۴۲۰)، الجامع لمسائل أصول الفقه و تطبیقاتها على المذهب الراجح. ریاض: مکتبة الرشد ناشرون.
34- یزدى، محمد، (1415)، فقه القرآن، 4 جلد، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
35- Andie Sophia Fontaine(2020),  Iceland’s Parliament Approves Law Protecting Whistleblowers, from; https://grapevine.is/news/2020/05/13/icelands-parliament-approves-law-protecting-whistleblowers/
36- stjórnarfrumvarp, forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir 431, 150. löggjafarþing 2019–2020.from: https://www.althingi.is/altext/150/s/0431.html
37- stjórnarfrumvarp, mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir 740 stjórnarfrumvarp, mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir
38- Zakaria M. (2015). Antecedent factors of whistleblowing in organizations. Procedia Economics and Finance; 28(2): 230 -234 .
39- Stubben, Stephen & Welch, Kyle. (2018). Evidence on the Use and Efficacy of Internal Whistleblowing Systems. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3273589.
40- Elli Binikos.(2017). ”Soundsof silence، Organisational trust and decisionsto blow the whistle”. SA Journal of Industrial Psychology . Vol. 34 No. 3 pp. 48 – 59.
41- Chevarría, F.; Silvestre, M. 2013. Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina y Europa [Whistle-blowing and systems for the protection of whistle-blowers in Latin America and Europe] (Madrid, Programa EUROsociAL).
42- Chalouat, Iheb. & Carrion-Crespo, Carlos. & Licata, Margherita., 2019.
43- "Law and practices on protecting whistle-blowers in the public and financial services sectors,"
44- ILO Working Papers 995041591802676, International Labour Organization.
45- https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/995041591802676.html
46- The Free Dictionary [Internet]. "blow the whistle". McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002 [cited 1 Aug. 2023]. Available from: https://idioms.thefreedictionary.com/blow+the+whistle
47- PETERSEN, J.C. & FARRELL, D.  1986.  Whistle blowing: Ethical and legal issues in expressing dissent. Dubuque, Iowa :  Kendall-Hunt
48- LOUW, M.  2002.  Ethics in the workplace:  Moving to higher ground. (In Verwey, S. & Du Plooy-Cilliers, F.Strategic organizational communication: Paradigms and paradoxes.  Sandown : Heinemann Publishers).
49- Near, J.P.; Miceli, M.P. 1985. “Organisational dissidence: The case of whistle-blowing”, in Journal of Business Ethics, Vol. 4, No. 1, 1-16
50- Daniel R. Clark,Embracing whistleblowing for enhanced firm self-regulation,Business Horizons,2023,ISSN 0007-6813,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681323000538)
51- Henik, E. G. (2008). ”Mad as Hell or Scared Stiff? The Effects of Value Conflict andEmotions on Potential WhistleBlowers, Dissertation of Doctor of Philosophy”, University of California, Berkeley.
52- Miceli, M.P. &Near, J.P. (2008). ”Wrongdoing, whistle-blowing, and retaliation inthe U.S. government, what have researchers learned from the merit systemsprotection board (MSPB) survey results? Review of Public PersonnelAdministration”, 28(3), 263-281.
53- Lavena, C. F. (2013). ” Deciding to Blow the Whistle، How Individual andOrganizational Factors Influence the Reporting of Wrongdoing in theFederal Government”. Dissertation of Doctor of Philosophy, Newark, The State University of New Jersey.
54- Daniel R. Clark,Embracing whistleblowing for enhanced firm self-regulation,Business Horizons,2023,ISSN 0007-6813,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681323000538)
55- Read, W.J. & Rama, D.V. (2003). ”Whistle-blowing to internal auditors”, Managerial Auditing Journal, 18(5), 354-362. Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2014). ”Organizational Transparency، A New Perspective on Managing Trust in Organization - Stakeholder Relationships”, Journal of Management, 40 (1), 1-27
56- Hamilton, A. (2002). ” Whistleblowing، A New Perspective on an Old Issue”, New Jersey
57- Huang, X., Zhao, B. (2021). A Permanent Virtual Memorial for a Whistleblower of the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Crypto Place on the Blockchain. In: Shaw, SL., Sui, D. (eds) Mapping COVID-19 in Space and Time. Human Dynamics in Smart Cities. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72808-3_
58-Theguardian(2013) https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance