درآمدی بر مسئولیت و حقوق اشخاص در پرتو حقوق بین الملل با نگاهی بر نظام حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد .(نویسنده مسئول)

چکیده

اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته و مسئولیت هایی نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسئولیت در عرصه ی بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه ی بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسئولیت های بین المللی خود گواهی بر این مدعا می باشد. آنچه که این نوشتار دنبال می نماید آن است که این حقوق و مسئولیت های مربوط به افراد در حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هر یک از این موضوعات را از حیث مفهوم، ماهیت و سازوکارهای مربوط به هر یک مورد بررسی قرار دهد تا بدین وسیله زمینه تحلیل جامع تر حقوق و مسئولیت های افراد در عرصه ی بین المللی و عملکرد جامعه ی بین المللی در این خصوص و همچنین تحلیل دقیق تر جایگاه اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل را فراهم نماید. در واقع در این تحقیق تلاش بر آن است که دو جنبه حضور فرد در عرصه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد؛ یک جنبه آن حقوق بشر در حقوق بین المللی است که از اوایل قرن بیستم به عنوان موضوعی بین المللی مطرح گردیدو دیگری مسئولیت و به ویژه مسئولیت کیفری فرد است که به آرامی در حرکت است تا به یک موضوع حقوق بین المللی تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An introduction to the responsibility and rights of individuals in the light of international law with a view on the human rights system

نویسنده [English]

  • Hadis Nouri Lanjan Noukabadi
Master's student of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najaf Abad branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, natural persons have appeared directly in international law to some extent, and because of this legal presence, they have been granted rights and responsibilities have been placed on them. Of course, having rights and responsibilities in the international arena by individuals requires that we consider them subject to international law, even though they are passive subjects, and although there have been and still are opposing views in this regard, it is the current practice in the society. Today's international community has recognized the status of natural persons as subjects of international law, and the application and implementation of these international rights and responsibilities is proof of this claim. What this article follows is to examine these rights and responsibilities related to individuals in international law from a historical perspective and the developments related to each of these issues in terms of the concept, nature and mechanisms related to each case. to provide a more comprehensive analysis of the rights and responsibilities of individuals in the international arena and the performance of the international community in this regard, as well as a more detailed analysis of the position of natural persons in international law. In fact, in this research, two aspects of an individual's presence in the field of international law are investigated; One aspect of it is human rights in international law, which was raised as an international issue since the beginning of the 20th century, and the other is the responsibility, especially the criminal responsibility of the individual, which is slowly moving to become an issue of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real persons
  • right and responsibility
  • right to sue
  • criminal liability
  • criminal courts
1- اردبیلی، محمد علی، (1393)، حقوق جزای عمومی، نشر میزان ، جلداول، چاپ پانزدهم.
2- امینی، منصور، ناطق نوری، سوده، (1390)، مطالعه تطبیقی نظریه از دست دادن فرصت بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایالات متحده آمریکا، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره سوم.
3- آذری آغاجری، بهزاد، (1396)، بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال اشخاص. حقیقی در چارچوب تروریسم، فصلنامه سیاست خارجی، شماره بیستم.
4- آرون، ریمون، (1364)، مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. چاپ اول.
5- بابایی، ایرج، (1389)، جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 28.
6- باریکلو، علی رضا، (1392)، مسئولیت مدنی. چاپ چهارم. تهران: نشر میزان.
7- بایی، سارا، گلچین راد، غلامرضا، (1395)، مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
8- بیانچی، آندریا، (1389)، نگاهی به آینده و چالشهای اساسی حقوق بینالملل. ترجمه: محمد، شمسایی. ویژهنامه مجله حقوقی بینالمللی (ویژه مقالات ترجمه شده). مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری. زمستان.
9- بیاتی، محمدحسین، (1395)، مفهوم جامعه بین المللی و مسئولیت در برابر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
10- بیلیس، جان، اسمیت، استیو، (1393)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد اول، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
11- پاتریس، ژوردن، (1391)، اصول مسئولیت مدنی همراه با آرای دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه مجید ادیب، نشر میزان، تهران، چاپ سوم.
12- چینهنگو، آستین، (1394)، مبانی فلسفه حقوق. ترجمه: هیبتالله، نژندی منش. تهران: انتشارات خرسندی. چاپ اول.
13- حاجی نوری، غلامرضا، (1389)، «مطالعۀ تطبیقی رهیاف  های سببیت در مسئولیت مدنی». مجلۀ فقه و حقوق اسلامی. سال 1. شمارۀ 1.
14- خدابخشی، عبدالله، (1391)، «توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب» فصلنامۀ حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی. دورۀ 42، شمارۀ 1.
15- خردمندی، سعید، (1392)، تحدید مالکیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.
16- خسروشاهی، قدرتالله، (1391)، نظریهها و نظامهای حقوقی. تهران: انتشارات جنگل و قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اول.
17- دلخوش، علیرضا، (1392)، جنبه‌های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست وهشتم، شماره 44.
18- رحمانی، ابراهیم، (1397)، ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بین المللی در حقوق و روابط بین الملل، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شمارة چهارم.
19- رشادتی، ماجد، (1390)، عدم النفع در نظام حقوق ایران، راه وکالت، شماره 56.
20- ره پیک، حسن، (1393)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ بیست و دوم. تهران: انتشارات خرسندی.
21- زراعت، عباس، (1392)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوّب 92، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
22- زمانی، سید قاسم، (1394)، حقوق سازمانهای بین المللی (شخصیت، مسئولیت، مصونیت)، تهران، شهر دانش.
23- سکوتی، رضا، شمالی، نگار، (1390)، جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال اول و دوم، شماره اول.
24- صادقی، محمد هادی، (1392)، اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ششم.
25- صفایی، حسین، (1391)، «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحۀ جدید قانون مجازات جدید 92». فصلنامۀ علمی پژوهشی دیدگاه های حقوق قضایی.
26- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (1393)، حقوق بینالملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ چهل و نهم.
27- عابدی، محمد، (1392)، «معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی». چهارمین همایش سراسری طب و قضا. شیراز.
28- قربان نیا، ناصر، (1392)، شحصیت حقوقی سازمانهای بین المللی نامه مفید، سال پنجم شماره چهاردهم.
29- کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، سهامی انتشار، جلد اول، چاپ یازدهم.
30- گلدوزیان، ایرج، (1393)، محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 92. چاپ دوم. تهران: انتشارات مجد.
31- لطفی، اسدالله، (1390)، قواعد فقه حقوقی و جزایی، انتشارات مجد، چاپ اول.
32- میرعباسی، سیدباقر، سادات میدانی، سیدحسین، (1394)، دادرسی های بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، مسائل روز، چکیده آراء و اسناد، جلد دوم ، تهران ، انتشارات جنگل.
33- نبات زاده، نرگس، میلانی، علیرضا، (1397)، اجتماع عرضی اسباب در جنایت عمد بر نفس، دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی، تهران، مرکز همایش های بین المللی کوشاگستر با همکاری علمی و معنوی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و انجمن های علمی دانشجویی.
34- نوری، ولی الله، (1395)، تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
35- نیک فرجام، زهره، (1390)، جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق، مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، سال ششم، شماره 11.
36- هاشمی، سید احمد علی، (1392)، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال نهم، شماره دوم.
37- یزدانیان، علیرضا، نیازی، عباس، (1393)، مطالعه تطبیقی مسئولیت تضامنی در فقه و حقوق فرانسه، سال چهارم، شماره هشتم.
38- Browne, K. (2011). An Introduction to sociology. Fourth edition. Polity press.
39- Farganis, J. (2011). Readings in social theory the classic tradition to post-modernism. Sixth edition. Mc Graw Hill connect learn succeed.
40- Frowein, J., A. (1984). Jus cognes. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.
41- Steiner, H., J. (1984). International law, doctrine and schools of thought in the twentieth century. Vol. 7, Encyclopedia of public international law. Elsevier Science publishers B. V.