حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Limits of stock exchange authority in canceling transactions

نویسنده [English]

  • Reza Ahmadi Torkamani
Senior Expert in Industrial Management, Department of Management Education, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The Securities and Exchange Organization is the institution that oversees the proper implementation of the Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran, and the task of preparing and compiling the executive instructions of this law is also the responsibility of that organization. By developing some guidelines, the organization has granted powers to the stock exchange, which are basically given by the legislative body to judicial or quasi-judicial authorities. According to Article 30 of the Civil Code, transactions that meet the basic conditions of validity of the transaction according to Article 190 of the Civil Code, and the parties to the transaction have not considered a suspensive condition for their transactions, are legally correct and effective. Violation of non-mandatory rules by one of the transaction parties is not a valid reason for canceling the transaction by the exchange and violating the rights of other transaction parties and third parties. The stock exchange can prevent this type of transactions by using software infrastructures and creating restrictions, or deal with the wrong person with disciplinary behavior. Giving the authority to cancel correct transactions to the stock market as a non-judicial authority is against the general rules and legal custom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancellation of stock market transactions
  • capital market
  • approval of stock market transactions
  • securities transactions
1- ابوعطا، محمد، (1394)، «ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی»، مطالعات حقوق خصوصی، 45، صص 525-541.
2- اسکینی، ربیعا، (1394)، حقوق تجارت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
3- امین زاده، سیدمحمد و مجید رضایی دوانی، (1398)، «حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار»، دوفصلنامه علمی تحقیقات مالی اسلامی، 16، صص 277-306.
4- انصاری پور، محمدعلی و مجید سوهانی، (1399)، «مفهوم قراردادهای قابل ابطال در حقوق انگلیس، فرانسه، ایران و فقه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام وغرب، 2، صص 41-66.
5- انصاری، علی، صفدری، مرضیه، (1391)، «ضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه»، فصلنامه بورس اوراق بهادار،16، صص199-227
6- باغستانی میبدی، مسعود، میری، اشرف السادات، صمدی بروجنی، رضا، (1394)، «لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی»، مجله اقتصادی، 7و8، صص 43-58.
7- تقی پور، بهرام، صالحی، نرجس، (1399)، «حق حبس در اوراق بهادار»، مجله حقوقی دادگستری، 84، صص 179-200.
8- توکلی، محمدمهدی، (1400)، آموزش جامع حقوق مدنی، جلد یک، تهران: نشر مکتوب آخر.
9- رباطی، مهسا، محسنی، سعید، قبولی درافشان، سید محمدمهدی، (1396)، «عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، 9، صص 117-140.
10- زرشگی، محمد، (1395)، «مفهوم صلاحیت ویژه قانونگذار»، کنفرانس بین المللی هزاره سوم و علوم انسانی.
11- شفیعی سردشت، علی اکبر گرجی ازندریانی و جواد فاضلی نژاد، (1397)، «کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق اداری، 16، صص 63-88.
12- شهیدی،سیدمهدی، (1379)، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: عصر حقوق.
13- صابر، محمدرضا، میرزایی منفرد، غلامعلی، (1399)، اختلافات بورسی، تهران: انتشارات دادگستر.
14- صفایی، سیدحسین، (1393)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، تهران: نشر میزان.
15- صفایی، سیدحسین، (1398)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
16- صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب الله، (1395)، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات سمت.
17- طالب احمدی، حبیب، (1383)، «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، صص 145-162.
18- کاتوزیان، ناصر، (1395)، اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19- نجفی اسفاد، مرتضی، (1398)، حقوق دریایی، تهران: انتشارات سمت.
20- Atiyah, P.S, (1969), An Introduction to the Law of Contract, Oxford, the Clarendon Press.
21- Barth, J.; Caprio, G.& R. Levine (2006), Rethinking Bank Regulation: till Angels Govern, Cambridge University Press.
22- Bastian, Daniel (1929), Essai dune theorie generale de linoppsabilite, Paris, Recueil Sirey.
23- Baughen, Simon, (2001), shipping law, 2 ed, London : Cavendish Publishing Limited.
24- Beatson, J., Burrows, A. and Cartwright, J., (2010), Anson's Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 29th edition.
25- Bigwood, Rick (2003), Exploitative Contracts, First Edition, New york; Oxford University Press.
26- Black, Henri Campbell, (2004), Blacks Law Dictionary, West Publishing Co.
27- Chitty, J. (General Editor H.G. Beale), (2004), Chitty on Contract, London, Sweet & Maxwell, 29th edition.
28- Coase, Ronald H. (1960), "The Problem of Social Cost", The Journal of Law and Economics, Vol. 3, PP. 1–44.
29- Ferran, Eilis (2002), Institutional Design for Financial Market Supervision: The Choice.
30- Gaillard, Emmanuel (1985), Le pouvoir en droit prive, Paris: GEBYAI.
31- Mathis, Kalus (2009), Efficiency Instead of Justice, First Edition, Lucerne: Springer.
32- Morgan, Donald (2002), "Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry", American Economic Review, Vol. 92, PP. 874–888.
33- Nicholas, B., (1992), The French Law of Contract, Oxford, Clarendon Press, 2nd edition.
34- Poyet, Michael (2001); Le contrôle de l’entreprise publique: Essai sur le cas français, th.De doctorat, Univ. Jean Monnet.
35- Schmiedel, Heiko, (2004), Performance of international securities markets, Bank of Finland Studies.
36- Stigler, George J. (1971), "The Theory of Economic Regulation", The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1, PP. 3–21.
37- Treitel, G.H, (1991), The Law of Contract, London, Sweet & Maxwell, 8th edition.
38- Treitel, G.H, (2004), An Outline of the Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 6th edition.
39- Walker, D.M., (1980), The Oxford Companion to Law, Oxford, Clarendon Press.