دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. (نویسنده مسئول)

چکیده

بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص‌های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می‌کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرائم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The scope of the in surers responsibility in insurance contracts in international trade

نویسنده [English]

  • Danieal Azarpeivand
Master's student in International Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Varamin branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Insurance is one of the most effective factors in the economy of any country, especially in the world economy level, which in addition to financing commercial companies, provides them with economic security through the provision of insurance services that cause greater mobility and dynamism in international markets and can be He called it one of the indicators of the development of any country in the world markets, Accounting to the purpose of the research, the method used is description_documents whose information is collected through a library.The finding of this research show that 1) in addition to paying damages, the most important role that insurance can play in international trade.The increase of national capital is the countries that use this type of industry 2)The liability of the insurer will pay up to the amount of its commitment and the excess will remain the responsibility of the policyholder,3) Iran's law and judicial procedure regarding criminal offenses, insurance is based on the punishment of imprisonment and its alternative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability
  • insurer
  • contract
  • insurance
  • international trade
1- افضلی مهر، مرضیه و وحدتی شبیری، حسن، (1395)، تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین الملل خصوصی ، پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره 2، شماره 3.
2- آل شیخ، (1381)، مقاله ی ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی، فصلنامه صنعت بیمه شماره 2.
3- بردی زاده، نادر و منقوش، محمد، (1396)، دامنه ی مسوولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین المللی، کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، نروژ، اسلو.
4- پرتو، حمیدرضا، (1392)، حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر.
5- تقی زاده، ابراهیم، (1394)، حقوق حمل و نقل دریایی، انتشارات مجد، چاپ چهارم.
6- جباری، غلام حسین، (1392)، بیمه های اجتماعی حمایت از گروه های کم درآمد، ماهنامه ی صنعت حمل و نقل شماره ی 67.
7- حسن بهابادی، م، (1395)، کلیات حقوق بیمه، انتشارات رایحه عترت.
8- حمیدی، بختیاری، م، (1393)، بیمه های مهندسی، نگاهی به فرایندها و عملیات بیمه ای، انتشارات شریف.
9- خدابخشی، ع، (1396)، حقوق بیمه و مسئولیت مدنی (تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395)، شرکت سهامی انتشار.
10- رفیعی، احمد، (1392)، حقوق کار: دفتر یکم- مبانی نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار.
11- زینالی،م. (1397)، دعاوی بیمه در رویه دادگاه ها، انتشارات چراغ دانش.
12- السان، مصطفی، (1394)، حدود تعهدات بیمه گذار به دادن اطالعات در بیمه های اشخاص.
13- سلیمانی، حسین علی، (1395)، چالش های حق بیمه قراردادها، مقاله، مجله حسابدار ، شماره 171.
14- سیفی قره یتاق، داود، حسنی، وحید، مهدی پور، محمد، (1394)، بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگی‌های نفتی با تاکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 با اصلاحات بعدی، پژوهشنامه بیمه/ سال سی ام/ شماره 1.
15- صادقی مقدم، ش، (1392)، حقوق بیمه، جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران.
16- صافی، محمدعلی، (1390)، عدالت به مثابه انصاف، سیاسی و نه متافیزیکی. جستارهای فلسفی .
17- صداقت، محمد مهدی، (1396)، آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان، تهران: انتشارات جنگل.
18- صفایی، حسین و رحیمی، حبیب الله، (1392)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) ، چاپ پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
19- عراقی، عزت الله، (1396)، «حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار و حقوق بین المللی کار»، دیدگاههایی در حقوق تامین اجتماعی( مجموعه مقالات)، (تهران: موسسه آهنگ آتیه).
20- کریمی، آ، (1392)، کلیات بیمه، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، چاپ سوم.
21- کریمی، آیت، (1390)،  بیمه های اموال ومسئولیت، جلد اول، انتشارات دانشکدة امور اقتصادی تهران، چاپ دوم.
22- متین دفتری، احمد، (1390)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، تهران، مجمع علمی‌و فرهنگی مجد.
23- مدنی، جلال الدین، (1392)، حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پایدار.
24- مظاهری، معصومه.، آل اسحق.، خویینی، زهرا، (1391)، قاعده فقهی، حقوقی انصاف (عنوان عربی: قاعدة.
25- مقدم، محمدحسن، (1396)، حقوق بیمه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
26- موسوی، م. ابحری، م. فاطمی، ف. نیک بین صداقتی، ف، (1390)، عوامل و کارکرد حقوق بیمار. فصلنامه رفاه اجتماعی. 10 (39).
27- ناصری، حمید، (1393)، مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های اموال، مقاله، مجله گواه، شماره 2.
28- نصیرپور، اشرف، (1397)، تحلیل روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای بیمه حمل و نقل دریایی داخلی و بین المللی ، فصلنامه علمی- حقوقی قانونی یار - دوره دوم، شماره هفتم.
29- نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا، (1395)، حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر.