تأثیر قطعیت اجرای مجازات حبس در بازدارندگی از تکرار جرم در جرائم مواد مخدر و روان گردان در استان البرز در سال های 1398 و 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، قاضی دادگستری. (نویسنده مسئول)

2 قاضی دادگستری.

چکیده

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the certainty of the execution of the prison sentence in deterring the repetition of crimes in the crimes of narcotics and psychotropic substances in Alborz province in 2018 and 2019

نویسندگان [English]

  • Vahid Chegeni 1
  • Peyman Morabbi 2
1 Doctoral student of criminal law and criminology, Islamic Azad University, Department of Research Sciences, Judge of Justice. (Corresponding Author)
2 judge of justice.
چکیده [English]

The discussion of certainty and certainty of punishments in crimes against drugs and psychotropic substances means that when a person intends to commit a crime, what is the probability of his arrest from the stage of detection of the crime, and according to this, what is the probability of punishment and the completion of all There is a punishment in the judicial process for the perpetrators of crimes related to narcotic drugs and psychotropic substances, which during the investigations carried out by the author by examining the apparent and actual statistics of crimes related to narcotic drugs and psychotropic drugs committed in the period of 1398 and 1399 in In Alborz province, it has been determined that the degree of certainty and certainty of the punishments according to the statistics obtained remains like an iceberg in which only the snow on the tip of the peak is visible, and this issue increases the number due to the increase and usefulness of committing a crime against the punishment. crimes and reduced deterrence of punishments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment
  • recidivism
  • deterrence
1- پرادل، ژان، (1393)، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: چاپ نهم، سمپ.
2- پرویزی، رضا، (1379)، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل، تهران: معاونت آموزش ناجا.
3- رجبی پور، محمود، (1382)، راهبرد پیشگیری اتماعی از جرم تعامل پلیس و دانش آموز، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم، صص13-37.
4- رزنبام، دنیس، (1379)، پیشگیری وضعی از جرم ، ترجمه : رضا پرویزی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره 32، صص 128-147.
5- گسن، ریموند، (1374)، جرمشناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، چاپ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
6- گلدوزیان، ایرج، (1379)، مقاله سیاست جنایی در قبال مواد مخدر.
7- Bar-Gill, Oren & Harel, Alon, Crime Rates and Expected Sanction: The Economics of Deterrence Revisited, The Journal of Legal Studies, The University of Chicago Press, vol . 30,2001.
8- Tierney,John(2009), Key Perspectives in Criminology,1 st Published, Mc Graw-Hill(UK).