رابطه‌‎ محرمیت جنین انتقال‌ یافته با گیرندگان و اهدا کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از مسائل جدید که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، مسئله روش‌های جدید باروری به طریقه مصنوعی می‌باشد. مسئله تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم‌کم در مورد انسان هم انجام گردید و نتایج مثبتی داشت. با توجه به این موفقیت می‌توان گفت که تلقیح مصنوعی می‌تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده‌ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم هستند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی‌ها و مخالفت‌هایی هم شده است. این مسئله فقط از جنبه‌ی حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی آن مهم‌تر از جنبه‌ی حقوقی آن باشد. تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت. این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات به صورتی که ممنوع اعلام شده است، از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره اجتناب نمود. لذا پرسش این است که رابطه‌ی محرمیت جنین انتقال‌یافته با گیرندگان و اهداکنندگان، از منظر فقهی و حقوقی چگونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the confidentiality of the transferred embryo and the recipients and donors

نویسنده [English]

  • Faezeh Dorisefat
Master's degree student of Islamic Law, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the new problems that can be investigated from different aspects is the problem of new methods of fertility in artificial way. Masaleh intoculated the artifacts were first carried out on plants and animals, and little by little it was done on humans and had positive results. Considering this success, it can be said that artificial intociality can solve the problems of many families who are deprived of the blessings of having children. But like other new issues, it has caused concerns and disagreements. This issue is not only important in terms of legal aspects and its moral and social aspects may be more important than its legal aspect. Artificial inconsideration against natural fertilization is the combination of male sperm and female eggs – whether couples or foreign couples – to coagulate and fertilize the sperm by any means other than intercourse. This combination is either in the uterus or outside the uterus. In general, from the point of view of holy religion, in the practice of artificial fertilization, preparations should be avoided as prohibited, such as non-mahram contact or gaze, etc. Therefore, the question is what is the relationship between the confidentiality of the transferred embryo and the recipients and donors from a jurisprudential and legal perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertile couples
  • Embryo transfer
  • Confidentiality
  • Surrogate mother
  • Rented uterus
قرآن کریم.
1- حر عاملی، (1373)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، تصحیح و تحقیق علی ربانی شیرازی چ هشتم ، تهران ، انتشارات اسلامیه.
2- روزنامه ایران، (1383)، سال دهم، شمارة 2933، 15 مهر.
3- شهیدی، مهدی، (1381)، مقاله تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی دادگستری، دوره اول.
4- صمدی اهری، محمد هاشم، (1382)، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
5- علوی قزوینی، (1380)، مجموعه مقالات روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، چ اول، تهران.
6- قانون مدنی مصوب 1376.
7- قبله‌ای، خلیل، (1385)، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، مجله دیدگاه‌های حقوقی، شماره16-12.
8- گرجی، ابوالقاسم و همکاران، (1387)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9- موسوی جمالی، سید علی، (1382)، مجله گفتمان حقوقی، سال اول، شماره 1.
10- مهرپور، حسین، (1376)، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره20-19.
11- ناصری، حسین، (1381)، «واکاوی احکام فقهی نسب در کودک متولد از رحم جانشین»، مجموعه مقالات رحم جایگزین، تهران، انتشارات سمت و پژوهشکده ابن سینا.
12- نایب زاده، عباس، (1380)، بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
13- یزدی، آیت ا... محمد، (1375)، « باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، ‌مجله فقه اهل البیت، سال دوم، شماره های 5 و 6 بهار و تابستان.