بررسی تطبیقی عقد ضمان در حقوق مدنی و تجارت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه. (نویسنده مسئول)

چکیده

در حقوق مدنی ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن می انجامد یا موجب می شود ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسئول پرداخت دین شوند اما در حقوق تجارت طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند. ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. ضمان عقدی، انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد متعهد در ایجاد ضمان، موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.در ضمان عقدی اثر عقد تعهد به پرداخت است. ضمان معاوضی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی است، در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. ضمان تلف، تعهدی است که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adaptive review of the guarantee contract in civil rights whit the guarantee contract in trade rights of iran

نویسنده [English]

  • Zeinab Baghi
Master's degree in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Meymeh branch. (corresponding author)
چکیده [English]

In civil law ,a guarantee guarantees the collapse of a debtor religion and its transfer to the guarantor or cause the guarantor and the principal deptor to be liable for the payment of the religion respectively or together,but in trade law,the parties can guarantee the guarantee on the basis of the transfer of religion or solidarity or the bond of religion is complicated. Securing contract,transferring the responsibility of the subject (debtor)to the responsibility of the guarantor ,and for that purpose ,the guarantee of the contract is said that its holding needs to be accepted and accepted.acceptance by the guarantor and acceptance by the subject. In the guarantee of a contractual guarantee,contrary to the contractual guarantee,the intention of the committed person is not effective and it is the basis of guaranteeing the law.the guarantee of a contract is the effect of the contract of a commitment to pay. Exchange guarantee is a commitment to pay a certain change for a receipt.againtsan exchange guarantee,there is a real guarantee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee contract
  • contractual guarantee
  • contract guarantee
  • exchange guarantee
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1399)، حقوق تعهدات، جلد 1، گنج دانش، 5.
2- ستوده، علیرضا، (1399)، ضمانت در حقوق ایران، جلد 1، بهنامی، 1.
3- شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1382)، ضمان شرح لمعه، جلد 1، دارالعلم، 1.
4- عبادی، محمد علی، (1389)، حقوق تجارت، جلد 1، گنج دانش، 37.
5- فیروز آبادی، مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، جلد 1، موسسه الرساله للطباعه و النشر و توزیع بیروت لبنان، 1426ه، لبنان.
6- کاتوزیان، ناصر، (1387)عقود معین، جلد 4، گنج دانش، 10.
7- معین، محمد، (1385)، فرهنگ معین، جلد 1، زرین، 2.
8-IRWING.J.SCHIFFRES.J.D1974D.AMERICAN JURISPRUAENCE"SURETYSHIP"P:13.
9- PEPRE.F.E.1977 LAW AND PRACTICE RELATION RIVISED THIRD EDITION LONDON. P:225.
10- RODIERE.R. 1978 DROIT COMMERCIAL DALLOZ PARIS P:422.