بازپژوهی سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار و ارزیابی آن در نظام عدالت کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی. (نویسنده مسئول)

چکیده

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن‌ها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده‌نمودن فرد در بازگشت به جامعه می‌باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Researching the deprivation of freedom of delinquent children and teenagers and its evaluation in the criminal justice system

نویسنده [English]

  • Seyyed Sajjad Razzaghi Mousavi
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The negative sentences of children and adolescents are released in the form of detention in a correctional center. As the title suggests, juveniles in conflict with the law are being held for the purpose of correcting and treating them. Therefore, it is completely in line with the primary and main goals of the criminal justice system for children and adolescents. The main purpose of enforcing enforcement and punishment in dealing with juvenile delinquency is to correct, educate and rehabilitate them, and above all, to try criminal justice measures to rehabilitate and prepare the individual to return to society. Rehabilitation of children and adolescents in conflict with the law is one of the most important issues in the criminal policy of a legal system. It should be considered through extra-legislative, legislative and sub-legislative regulations, according to future-oriented, reformist and education-oriented approaches, its decriminalization, so that on the one hand, children and adolescents are allowed to return to the family environment. And to be a community, and on the other hand, prevented various harms caused by committing crimes against them and the community. In the present article, using the library-documentary method and descriptive analysis, an attempt was made to examine the effects of the rehabilitation system approach with the aim of supporting children and adolescents in the Iranian legal system with emphasis on international documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children and Adolescents
  • Correction
  • Rehabilitation
  • Correctional Center