بررسی قاعده تزاحم در مورد درمان بیماران کرونایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم. (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم.

4 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس.

چکیده

در شرایط خاص از جمله شیوع ویروس کرونا اگر به علت کثرت بیماران، امکانات و تجهیزات لازم و کافی جهت درمان تمام بیماران وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی بین حفظ جان و سلامتی بیماران تزاحم به وجود می‌آید و پزشکان می بایست ابتدائاً تمام تلاش خود را جهت درمان همه ی بیماران انجام دهند، اما اگر درمان همه ی آنها به علت کمبود امکانات و تجهیزات امکان پذیر نبود با قاعده «تزاحم» مواجه خواهیم شد و در این شرایط می بایست بر اساس مفاد قاعده ی تزاحم و مرجحات باب تزاحم از جمله «تقدم اهم بر مهم» گروهی از بیماران را برای درمان انتخاب نماییم. البته این انتخاب و گزینش را نباید بر اساس مفاهیم و عقایدی که در نظریه داروینیسم اجتماعی مطرح گردیده است، مرتبط نماییم؛ چرا که داروینیسم اجتماعی باور و نظریه ای است که بر مبنای آن، قوی ترها و شایسته ترین ها باید زنده بمانند و رشد و نمو نمایند در حالی که ضعیفان و بی خاصیت ها باید به حال خود رها شوند تا از بین بروند. اما انتخاب و گزینشی که در بحث تزاحم مورد نظر ما می باشد انتخابی است که بر اساس موازین عقل، منطق و مصلحت جامعه باشد و نه صرفاً یک انتخاب نژاد پرستانه و ... . و از طرف دیگر اگر بین حفظ جان و سلامتی بیماران و حفظ جان و سلامتی پزشکان و کادر درمان تزاحم به وجود آید، پزشکان و کادر درمان می بایست حفظ جان و سلامتی بیماران را به جهت «مصلحت عام جامعه» بر حفظ جان و سلامتی خویش مقدم بدارند و آن ها نمی ‌توانند به علت حفظ جان خویش از درمان بیماران امتناع ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Rule of Engagement Regarding the Treatment of Covid 19 Patients

نویسندگان [English]

  • Saman Askari 1
  • Dr. Alireza Mazloum Rahni 2
  • Ali Kardan 3
  • Reza Zarjan 4
1 PhD student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qeshm International Branch. (Corresponding Author)
2 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Quds branch.
3 PhD student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qeshm International Branch.
4 Senior expert in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Bandar Abbas branch.
چکیده [English]

In special situations, including the spread of the corona virus, if due to the large number of patients, there are not enough facilities and equipment to treat all patients, in such a situation, there will be a conflict between saving the life and health of the patients, and doctors should first of all do their best to treat all patients, but if it is not possible to treat all of them due to the lack of facilities and equipment, we will face the rule of "confluence" and in this situation, it should be based on the provisions of the confluence rule and the preferences of conflict, such as " Let's choose a group of patients for treatment. Of course, we should not associate this selection based on the concepts and ideas that have been proposed in the theory of Social Darwinism.
Because Social Darwinism is a belief and a theory based on which the strongest and fittest should survive and grow and develop, while the weak and featureless should be left alone to perish. But the selection that we are interested in in the discussion of Tazham is a choice that is based on the standards of reason, logic and society's expediency and not just a racist choice and... And on the other hand, if there is a conflict between saving the life and health of patients and saving the life and health of doctors and medical staff, doctors and medical staff should save the life and health of patients for the sake of the "general interest of society" over saving their own life and health. and they cannot refuse to treat patients for the sake of saving their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuity rule
  • Infectious diseases
  • Covid 19 virus
  • Precedence of Important over Important
  • Social Darwinism
1- جمالی، محمد، (1396)، قاعده ی تزاحم مصلحت عام برخاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز، دو فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، سال دوازدهم، شماره ۴۷، صص 40- 20.
2- خردمندی، سعید و موسوی، سید محمد، (1392)، اجرای تزاحم در احکام حقوقی، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، سال ششم، شماره ۲۱، صص 46- 23.
3- عسگرپور علی، مریم و شیخ رضایی، حسین، (1397)، داروینیسم اجتماعی از نگاه مایکل روس: ارزیابی نقادانه، فلسفه تحلیلی، شماره ۳۳، صص 142- 117.
4- فولادبند، فرح ناز و همکاران، (1391)، بیماری‌های واگیر (از مجموعه کتب بهورزی)، تدوین معاونت بهداشتی علوم پزشکی شیراز.
5- قافی، حسین و شریعتی فرانی، سعید، (1398)، اصول فقه کاربردی، جلد سوم، چاپ دهم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
6- قانون سقط درمانی (ماده واحده) مصوب ۱۳۸۴.
7- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
8- قیاسی، جلال الدین و حبیبی سیده زهرا، (1394)، قاعده تزاحم در سقط درمانی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم شماره ۴۱، صص 122- 97.
9- محقق داماد، سید مصطفی، (1387)، مباحثی از اصول فقه (اصول عملیه و تعارض ادله)، چاپ دهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران.
10- مشکینی، علی، (1348)، اصطلاحات الاصول، چاپخانه حکمت، قم.
11- مظفر، محمدرضا، (1384)، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، چاپ سوم، نشر دارالفکر، قم.
12- نائینی، محمد حسین، (1417 ق)، فوائد الاصول، جلد اول، چاپ ششم، دفتر انتشارات اسلامی.