نقش رسانه ها در کاهش جرائم سیاسی و امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. (نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذارِ خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانهها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرائم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانهها تقلیل داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the media in reducing political and security crimes

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Abbasi
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Taft branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, the media have a special position with their specific and influential functions on the society. The role of the media in influencing culture, society and politics has turned them into the most effective factors of order, social security, solidarity, participation, etc. Therefore, in this article, "the role of the media in reducing political and security crimes" was investigated with a descriptive-analytical and library method. The conducted investigations showed that the media can play an important role in reducing security and political crimes at the community level with functions such as awareness, information, clarification and disclosure, culture building, etc. If the media works correctly in the direction of society's culture, awareness and culture building, it can promote human values, order, rule of law and social security and prevent many crimes from happening in the society. The experiences of media education have shown that persistent social problems, political crimes, and threats to social security can be reduced through public education through media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • political crimes
  • social security
  • function