نقش رسانه ها در کاهش جرائم سیاسی و امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت. (نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذارِ خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانهها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرائم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانهها تقلیل داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the media in reducing political and security crimes

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Abbasi
Master of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Taft branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, the media have a special position with their specific and influential functions on the society. The role of the media in influencing culture, society and politics has turned them into the most effective factors of order, social security, solidarity, participation, etc. Therefore, in this article, "the role of the media in reducing political and security crimes" was investigated with a descriptive-analytical and library method. The conducted investigations showed that the media can play an important role in reducing security and political crimes at the community level with functions such as awareness, information, clarification and disclosure, culture building, etc. If the media works correctly in the direction of society's culture, awareness and culture building, it can promote human values, order, rule of law and social security and prevent many crimes from happening in the society. The experiences of media education have shown that persistent social problems, political crimes, and threats to social security can be reduced through public education through media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • political crimes
  • social security
  • function
1- آسیایی، رویا، (1392)، جایگاه رسانه ملی در عصر ارتباطات و نقش آن در جرمزایی و جرم زدایی، دائره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: انتشارات میزان.
2- باستانی، سوسن، خانیکی، هادی، ارکان زاده یزدی، سعید، (1397)، مردم، رسانه های جریان اصلی و مصرف رسانه های نوین، پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه ای شهروندان تهرانی. مطالعات رسانه های نوین. دوره  4، شماره 14: 1-33.
3- برگر، پیتر و لوکمان، توماس، (1395)، ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات علمی
4- بیابانی، غلامحسین، (1392)، نقش رسانه در پیشگیری از جرم. رسانه. شماره 92: 33- 42.
5- پناهی، حمید، فراستی، امیر، کرم زاده، اسماعیل، (1399)، نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت. انتظام اجتماعی. شماره 35: 73- 96.
6- حبیب زاده، اصحاب، (1397)، رسانه های اجتماعی و امنیت عمومی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 54: 123- 163.
7- روزنبام، دنیس. پ، (1381)، پیشگیری از جرم. ترجمه حمیدرضا حبیبی. تهران: معاونت آموزش ناجا.
8- روشن دل اربطانی، طاهر، خواجه ئیان، داتیس، قاسمی، محمد، (1390)، تبیین مدل کاربرد رسانه های جمعی برای پیشگیری از ارتکاب جرم. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی. شماره 13: 55- 82.
9- سلطانی، محمد، (1387)، آموزش رسانه ای تامین و حفظ امنیت اجتماعی.کاراگاه. دوره دوم. شماره 3: 109- 119.
10- شایگان، فریبا، (1389)، رسانه و آموزش جرم. مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 24 : 91 – 116.
11- غلامی، حسین، (1391)، ترس از جرم و سیاست جنایی. تهران: انتشارات میزان.
12- قبادی، مجید، جعفری، احمد (1393)، رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر رسانه‌های فرامرزی و درون مرزی بر رضایت‌مندی سیاسی- ملی در عصر جهانی‌شدن). مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. دوره 5، شماره 14: 143-174.
13- کرم زاده، اسماعیل، عرفانی، سهراب (1396)، الگوی تعاملی پلیس و رسانه های ارتباط جمعی در  پیشگیری از جرم و و نقش آن در احساس امنیت. فصلنامه امنیت ملی، سال7 ،ش24: 81- 105.
14- محسنیان راد، مهدی، (1397)، ارتباط شناسی. تهران: نشر سروش.
15- معتمدنژاد، کاظم، (1398)، وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
16- مهدوی پور، اعظم و شهرانی کرانی، نجمه، (1392)، تأثیر رسانه های جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی. مطالعات رسانه ای. دوره 8، شماره 4(پیاپی 23): 23-38.
17- نیکوکار، حمیدرضا، (1391)، ترس از جرم. تهران: انتشارات میزان.