بررسی انتقال ویروس کووید 19 و شروع به جرم به قتل عمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز.

چکیده

شیوع بیماری کووید 19 در 3 سال اخیر و عدم درمان قطعی آن موجب آن شده است تا انتقال و ابتلای این بیماری یک عامل مهم در ارتکاب جنایت شود. جرایمی که ممکن است در نتیجه انتقال ویروس کرونا ارتکاب یابد با توجه به عوارض ناشی از آن و وضعیت جسمانی افراد سرایت شونده متفاوت است. درصورتی که انتقال این ویروس، موجب مرگ بزه دیده شود، رفتار فرد انتقال دهنده با توجه به قصد وی ممکن است قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد. هرچند این احتمال وجود دارد که عوارض ناشی از انتقال ویروس کووید 19 بعد از مدتی(کوتاه یا طولانی) بروز کند و این مدت در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، لازم است رفتار ارتکابی از طرف انتقال دهنده این بیماری مسری و کشنده در طول این مدت نیز تحت تعقیب قرا گرفته و با عاملین برخورد قانونی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نوع نظری به ‌روش توصیفی-تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ‏ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the transmission of the Covid virus19 and begin the crime of premeditated murder

نویسندگان [English]

  • Zahra Zahadatpour 1
  • Sadegh Barani 2
  • Ismaeil Zolfagharifard 3
  • Abdolkarim Karimi 4
1 Medical student, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences.
2 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Shiraz branch. (Corresponding Author)
3 Doctoral student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yasouj branch.
4 Master's student in criminal law and criminology, Faculty of Law, Shiraz University.
چکیده [English]

The prevalence of Covid-19 disease in the last 3 years and its lack of definitive treatment has made the transmission and infection of this disease an important factor in committing a crime. The crimes that may be committed as a result of transmitting the coronavirus vary depending on the complications and the physical condition of the person being infected. If the transmission of the virus causes the death of the victim, the behavior of the transmitter according to her intent may be intentional, quasi-intentional murder or pure error. However, it is possible that complications from the transmission of Covid-19 virus will occur after a period of time (short or long) and this period varies from person to person. Therefore, it is necessary that the behavior committed by the transmitter of this contagious and deadly disease during this period be prosecuted and the perpetrators be dealt with legally. The current research is of a theoretical type with a descriptive-analytical method, and the method of collecting information is in the form of a library by referring to documents, books and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Commencement of Crime
  • Commencement of Murder
1- اباذری فومشی، منصور، (1386)، مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی، تهران، نشر سپر.
2- استفانی، گاستن، لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، ( 1377 )، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه حسن دادبان، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
3- بارانی، صادق، ابراهیمی، احمد، (1399)، محشای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چاپ اول، تهران، انتشارات سخنوران.
4- بارانی، صادق، بهزادی ‌نژاد، آرش، زهادت‌پور، زهرا، (1400)، بررسی تأثیر شیوع ویروس کووید 19 بر ارتکاب جرم سرقت؛ با تأکید بر نظریه فوق اشباع جنایی، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی میان‌رشته‌ای، شماره 2.
5- تقی زاده، ابراهیم، طاهری، محمد علی، امام دادی، علیرضا، (1391)، انتقال ویروس ایدز وشروع به ارتکاب قتل عمد، فصلنامه پزوهش حقوق کیفری، شماره 1.
6- حجتی، سید مهدی، (1381)، شروع به قتل عمدی از نظر قانون مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی، شماره 34.
7- خاطری، برهان، (1387)، فرآیند تکوین جرم، تهران، خرسندی، چاپ اول.
8- رضائیان، محسن، (1399)، جهان و بیماری کرونا ویروس جدید (کووید-19)، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره 19.
9- رهدار پور، حامد، چنگانی، فرشاد، (1390)، بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانونگذاری، پژوهشنامه حقوقی، شماره 2.
10- شمس ناتری، محمدابراهیم، محبی، جلیل، ریاضت، زینب (1395)، تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 17.
11- شمسی ‌شهرآبادی، محمود، (1399)، گزارشی در مورد کرونا ویروس‌ها و مروری بر اطلاعات جدید در تعریف و مشخصات ویروس عامل کووید 19، تهران، نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت، شماره 4.
12- صانعی، پرویز، (1382)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، طرح نو.
13- طاهری سارا، (1399)، مروری بر بیماری کرونا ویروس (کووید-19) و آنچه درباره آن شناخته شده است، نشریه تصویر سلامت، شماره 11.
13- عباسی، محمود، (1379)، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، تهران، چاپ پژمان، چاپ اول.
14- فتحی، محمد جواد، رهدارپور، حامد، چنگانی، فرشاد، (1391)، ارائه معیار تشخیص جرایم ناتمام، مجله حقوقی دادگستری، شماره 76.
15- فرهودی نیا، حسن، ( 1381 )، جرایم ناقص (بررسی تطبیقی)، چاپ اول، تهران، انتشارات فروزش.
16- فلچر، جورج. پی، ( 1389 )، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، چاپ دوم، تهران، گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
17- فیض، علیرضا، (1381)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ ششم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
18- قیاسی جلال الدین و سلیمی، احسان، (1395)، رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392به کیفر جرم ناتمام، آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 12.
19- گلدوزیان، ایرج، (1386)، حقوق جزای عمومی ایران، چ 10، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
20- محسنی، مرتضی، ( 1382 )، دوره حقوق جزای عمومی (پدیده جنایی)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
21- محمصانی، صبحی، (1385)، فلسفه قانون گذاری در اسلام، مترجم: اسماعیل گلستانی، چ 2، تهران، نشر امیر کبیر.
22- معاونت آموزش قوه قضائیه، (1387)، نکته هایی از مقالات حقوقی در امور جزایی، چاپ 1، جلد اول، قم، نشر قضا.
23- نوربها، رضا، (1384)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ چهاردهم، تهران، گنج دانش.
24- Ashworth, Andrew, Principles of Criminal Law, New York: Oxford University Press, 1991.
25- Chawla(M) (2006) Criminal Attempt and Punishment, New Delhi, Deep and Deep publication.
26- Clarkson (C.M.V) (1988) Understanding Criminal law, London, Fontana Paperbacks.
27- Cruz AT, Zeichner SL. COVID-19 in children:Initial characterization of the pediatric disease. Pediatrics. 2020; 145(6):e20200834. [DOI:10.1542/peds.2020-0834] [PMID]
28- Gralinski LE,Menachery VD.Return of the coronavirus:2019-ncov. Viruses.2020,12(2):135.
29- Lu Q, Shi Y. Coronavirus disease (COVID-19) and neonate:What neonatologist need to know. J Med Virol. 2020; 92(6):564-7. [DOI:10.1002/jmv.25740] [PMID] [PMCID]
30- Turner, J.W.C., The Modern Approach to Criminal Law, London: University of Cambridge,1948.
31- Wilson ME, Chen LH. Travellers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV). JTM. 2020.
32- Xu K, Lai X, Liu Z. Suggestions for prevention of 2019 novel coronavirus infection in otolaryngology head and neck surgery medical staff. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi(Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery).2020;55(0):E001.
33- Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus infections in children including COVID-19:An overview of the epidemiology, clinical features, diagnosis, treatment and prevention options in children. Pediatr Infect Dis J. 2020; 39(5):355-68. [DOI:10.1097/INF.0000000000002660] [PMID] [PMCID]